Categorie archief: Geen categorie

Nieuwe aanvragen

Wij hebben een grote hoeveelheid aanvragen binnen gekregen. Waarschijnlijk wegens het afsluiten van het jaar. Alle documenten die tot 5 december binnen zijn gekomen zijn in behandeling. Alle documenten vanaf 5 december zullen wij na de kerstvakantie oppakken.

Vanaf 9 januari blijven we weer streven naar een maximale behandeltijd van 3 weken. Jullie horen in het nieuwe jaar spoedig van ons.

Ondertussen wensen we jullie een hele fijne kerstvakantie toe.

Nieuws over groepsarrangementen

Voor leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften kan middels een groepsarrangement extra ondersteuning worden aangevraagd. De extra ondersteuning voor deze leerlingen kunnen dan geclusterd worden in één groeidocument. Op dit moment is er echter nog geen speciaal digitaal format voor het invullen van een groepsarrangement. Ook is het huidige digitale groeidocument is niet bruikbaar voor een groep leerlingen. Daarom kan gebruik gemaakt worden van de analoge versie groeidocument. Op onze pagina ‘Veel gestelde vragen’ is informatie te vinden over het invullen van een groepsarrangement.

Afhandeling groeidocumenten

Hierbij een update van de huidige stand van zaken op 14 september 2016 rond de afhandeling van de groeidocumenten die zijn binnen gekomen bij Lokaal PO.
Vlak voor de zomervakantie en ook direct erna zijn bijna 100 aanvragen voor een arrangement binnengekomen. Fijn dat er zoveel gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot extra ondersteuning.
Inmiddels heeft iedereen een ontvangstbevestiging en dossiernummer van ons ontvangen. De inhoudelijke afhandeling neemt wat meer tijd in beslag. We rekenen op 1 tot 5 weken voor de groeidocumenten die vóór 10 september zijn binnen gekomen. We gaan er daarbij van uit dat de communicatie tussen school en Lokaal PO n.a.v. feedback op het document vlot verloopt. We werken in volgorde van binnenkomst.
We doen ons uiterste best om alle arrangementen zo snel mogelijk te fiatteren. Arrangementsaanvragen die na 10 september binnen komen, zullen we naar we hopen weer wat sneller afgehandeld worden. Het streven van Lokaal PO blijft om de aanvragen (tot en met fiattering) in 3 weken af te handelen.

Communicatie LOKAAL PO 5 juli 2016

Hierbij weer een bericht vanuit Lokaal PO met daarin de nodige informatie. Ook verwijzen we jullie naar onze website www.LokaalPO.nl waar actuele documenten en Thema FAQ’s zijn opgenomen.

In deze brief besteden we aandacht aan:

  • Korte terugblik op het tweede jaar passend onderwijs
  • Pilotscholen 2016/2017
  • Stand van zaken arrangementsaanvragen
  • Overname medewerkers vanuit het SWV Amsterdam-Diemen
  • Vertrek projectleiding en opvolging
  • Bereikbaarheid Lokaal PO rond de zomervakantie

Bijna zomervakantie!
Tijd voor een korte terugblik:
Het tweede jaar van passend onderwijs zit erop. In tegenstelling tot het eerste jaar passend onderwijs, zijn er dit jaar veel arrangementen voor extra ondersteuning aangevraagd. In 2014-2015 zijn er 137 arrangementen gefiatteerd en door de scholen ingezet. In 2015-2016 zijn er tot op heden al 337 arrangementen toegekend. En er zit nog e.e.a. in de pijplijn.
De precieze gegevens worden vanuit de monitoring aan het einde van het schooljaar uitgewerkt en aan de besturen gecommuniceerd.
We kijken terug op een jaar van veel gesprekken, aan de telefoon met de adviseurs, individuele gesprekken met scholen op locatie, met bijeenkomsten van intern begeleider, directeuren of een combinatie ervan. De klankbordgroep is dit jaar in menskracht uitgebreid en heeft een actieve rol opgepakt.
De begeleiders passend onderwijs zijn in dit tweede jaar ingeleend van het samenwerkingsverband, op de meeste scholen worden ze goed gevonden voor tal van vragen en begeleidingen. Soms in de uitvoering van een arrangement, maar meest van tijd op vraag van de scholen betrokken bij korte interventies binnen de school.

Vooruit kijken
In het komende jaar zal er aandacht zijn voor het onderling kennisdelen m.b.t. passend onderwijs thema’s.
Ook gaan een zestal scholen een pilot ‘zelf arrangeren’ vormgeven.
Vanaf1 augustus komen de adviseurs en de begeleiders passend onderwijs formeel in dienst van één van de besturen. ASKO wordt namens de vijf besturen penvoerder voor Lokaal PO, uiteraard met onderliggende gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Na twee jaar passend onderwijs, zal er ook aandacht zijn voor het bijstellen van het School Ondersteuningsprofiel (SOP) aan de hand van een nieuw gezamenlijk format, effect van ingezette ondersteuning, kortom de kwaliteit van passend onderwijs.

Stand van zaken arrangementsaanvragen
In het communicatiebericht van april jl. hebben we jullie gevraagd om de arrangementen/groeidocumenten zoveel mogelijk rond de meivakantie aan te leveren, zodat de adviseurs e.e.a. voor de zomervakantie zouden kunnen afronden. Er is heel hard gewerkt om zelfs de aanvragen die tot half juni binnen kwamen, in behandeling te nemen en zoveel mogelijk in afstemming met de scholen te completeren en te fiatteren.
De aanvragen die vanaf 27 juni zijn binnengekomen kunnen niet meer in behandeling worden genomen, die schuiven door naar het nieuwe schooljaar.

Verandering
Per 1 augustus vertrek ik als projectleider bij Lokaal PO. Ik heb een nieuwe functie geaccepteerd als regiomanager Passend Onderwijs bij het SWV PPO in Rotterdam. Sommigen van jullie zijn daar al wel van op de hoogte.
De besturen buigen zich momenteel samen met het team over de organisatie van de opvolging.
Ik wil jullie bedanken voor de samenwerking van de afgelopen twee jaar. En wens jullie veel wijsheid en betrokkenheid toe bij het begeleiden van de leerlingen die iets meer of iets anders nodig hebben om het onderwijs te volgen.

Bereikbaarheid Lokaal PO
De adviseurs van Lokaal PO zijn tot en met donderdag 14 juli telefonisch bereikbaar. Gedurende de zomervakantie zijn alle medewerkers afwezig.
Op maandag 29 augustus zijn we weer bereikbaar.

Met vriendelijke groet, namens het team van Lokaal PO,
Annerieke Verkerk

Bericht vanuit Lokaal PO

Inmiddels is het door het SWV mogelijk gemaakt om op digitale wijze het Groeidocument in te vullen. Dit betekent ook iets voor de werkwijze van Lokaal PO.
Je kunt tot de zomer nog op de oude manier werken, waarbij je het document per mail naar ons verzendt.
Wanneer je al wel gebruik maakt van de digitale mogelijkheid, vragen we de scholen om schrijfrecht voor 3-4 weken, bij snel handelen over en weer zou dat voldoende kunnen zijn voor de fiattering. Indien noodzakelijk kan de termijn door school verlengd worden.
De APO’s vullen in het vakje bijzonderheden het monitornummer Lokaal PO in, op pagina 1.
Omdat er geen specifiek fiatdeel is toegevoegd in het digitaal GD gebruiken de APO’s het opmerkingenveld onderaan het arrangementsdeel GD om daar het toegekende fiat toe te lichten.
Verder schrijven wij niet in het Groeidocument zelf.

Het contact tussen school en APO waar het gaat om meedenken, het geven van feedback etc. in het kader van de arrangementsaanvraag blijft net als voorheen per mail lopen.

Wanneer het arrangement gefiatteerd is, maken we een pdf van het GD en gebruiken daaruit anonieme gegevens voor de monitoring die we op verzoek van de besturen uitvoeren. Wanneer er een vervolgvraag komt na afloop van het arrangement, heeft de adviseur van Lokaal PO zicht op het hoe, wat en waarom van het eerder afgegeven arrangement.

Wanneer het wenselijk is om de begeleider passend onderwijs ook lees- of schrijfrecht te geven, bv. omdat zij betrokken zijn bij het vaststellen van de onderwijsbehoefte van de leerling, dan vragen we de scholen dat zelf met hen te regelen. De begeleiders slaan met het oog op privacy geen leerling gegevens op. Na de periode van inlog hebben zij geen zicht meer op het Groeidocument.

Technische vragen m.b.t. het digitale Groeidocument kun je stellen aan Danielle Drenthen, office manager van het SWV Amsterdam Diemen.
Inhoudelijke opmerkingen die wij van de scholen horen en/of zelfs willen maken, spelen we door naar de directeur SWV zodat het kan worden meegenomen bij het eerste evaluatiemoment.

Met vriendelijke groet, namens het team van Lokaal PO,
Annerieke Verkerk

Communicatie LOKAAL PO maart 2016

Hierbij weer een lange brief vanuit Lokaal PO met daarin de nodige informatie. Ook verwijzen we jullie naar onze website www.LokaalPO.nl waar actuele documenten en FAQ’s zijn opgenomen.
In deze brief besteden we aandacht aan:
 Digitalisering van het Groeidocument
 Versnelling in behandeling en fiattering extra ondersteuning
 Leerlingen met een aflopende LGF
 FAQ’s op de website
 Handelingsgericht arrangeren
 Rol van de begeleiders passend onderwijs
 Ontmoetingen per bestuur
 Bestuurlijke afspraken passend onderwijs
 Informatie vanuit het SWV m.b.t. het School Ondersteuningsprofiel en het wijkgericht werken

Digitalisering van het Groeidocument
In de afgelopen weken is er volop gelegenheid geweest om de bijeenkomsten bij te wonen van het SWV Amsterdam-Diemen waar de digitalisering van het Groeidocument werd toegelicht. Dit is ook het tijdstip geweest dat de adviseurs en begeleiders van Lokaal PO hier kennis van hebben kunnen nemen. Binnenkort ontvangen de scholen de link en wachtwoorden waardoor het in principe mogelijk is om vanaf dan digitaal een TLV of extra ondersteuning aan te vragen.
Lokaal PO houdt op verzoek van de bestuurders allerlei monitorgegevens bij m.b.t. de arrangementen. Wij hebben even wat tijd nodig om onze monitoring en werkprocessen af te stemmen op deze digitale werkwijze. Binnenkort laten we jullie weten wat het gebruik van de digitale versie betekent voor de aanvragen extra ondersteuning, voor en na de zomervakantie. Tot die tijd voldoet de Wordversie nog prima…

Geen wachttijd
We willen jullie graag even laten weten dat er sinds half februari 2016 van onze kant geen wachttijd bij het in behandeling nemen van arrangementsaanvragen meer is.
De ontstane achterstand is ingelopen. Wel is de tijdsinvestering per aanvraag voor fiattering van een arrangement sterk wisselend en afhankelijk van de compleetheid en mate van heldere handelingsgerichtheid van het ingevulde groeidocument. Dit wil niet zeggen dat fiattering altijd binnen een week/twee weken gerealiseerd is. Vaak wel! Over het algemeen telt natuurlijk dat een compleet groeidocument, duidelijk haalbare doelen gekoppeld aan de gevraagde ondersteuning en de handtekening van ouders versnellend werkt.

LGF
De overgangsmaatregel voor LGF leerlingen loopt binnenkort af. Uit de formulieren rond LGF die we van de scholen hebben teruggekregen kregen we aardig zicht over de huidige inzet rond deze leerlingen en een beeld over hoeveel én welke leerlingen ook volgend jaar op specifieke onderdelen ondersteuning nodig hebben. Sommige scholen zijn al gestart met het groeidocument om de onderwijsbehoefte en de benodigde ondersteuning voor het komende schooljaar goed in beeld te hebben. De begeleiders passend onderwijs kunnen hier door de school op vraag bij betrokken worden. Ook bemerken we dat een aantal leerlingen dusdanig heeft geprofiteerd van het gebodene, dat het niet per definitie meer hoeft te leiden tot een arrangement in het volgende schooljaar. Passend onderwijs is bedoeld om maatwerk te kunnen bieden aan individuele leerlingen met een specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoefte. Er is geen sprake meer van standaard vaste ondersteuning gedurende drie jaar, wel van een passende inzet die klopt bij de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte van de leerling en de school.
Voor de leerlingen waarvan duidelijk is dat zij ook in het nieuwe jaar extra ondersteuning nodig hebben, kun je alvast een Groeidocument invullen. Omdat we een piek verwachten vanaf april tot de zomer, raden we je aan om deze voor de meivakantie aan te leveren bij Lokaal PO. Wij zullen ons uiterste best doen om voor de zomervakantie alles te lezen, van feedback te voorzien en te fiatteren.

FAQ’s op website
Vragen die veel voorkomen vertalen we in een FAQ die je kunt vinden op onze website.
http://lokaalpo.com/?page_id=28
Op dit moment vind je daar nieuwe informatie over:
• Nieuwkomersonderwijs en relatie passend onderwijs
• Richtlijn uurtarief externe inzet
• Extra handen in de klas
• Aanpassing in de FAQ rond dyslexie
• Dyscalculie
• Rol begeleiders passend onderwijs
Deze lijst van vragen en antwoorden wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet!

HG arrangeren
Samen met Noelle Pameijer hebben de medewerkers zich verdiept in de betekenis van handelingsgericht arrangeren… Daar waar we jullie in bijeenkomsten of aan telefoon hebben ‘ontmoet’ hebben we dit al met jullie gedeeld. We hebben de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken uitgewerkt door onderliggende helpende vragen te formuleren die je elkaar kunt stellen wanneer een leerling behoefte heeft aan meer/anders dan wat je in je school al kunt bieden: de bril waarmee we naar een groeidocument kijken.
Deze ‘bril’ vind je onder de te downloaden documenten op de website. http://lokaalpo.com/lokaalpo.com/wp-content/uploads/2014/11/HandelingsGericht-Arrangeren-januari-2016.pdf
Het gaat om een uitwerking van de 7 uitgangspunten van Handelingsgericht Werken :
• Doelgericht werken en handelen
• Onderwijsbehoeften van de leerling
• Ondersteuningsbehoefte van ouders en school
• Wisselwerking en afstemming
• Benutten van het positieve
• Samenwerking
• Systematiek en transparantie

Rol Begeleiders passend onderwijs
Voor veel scholen is de rol van de begeleiders passend onderwijs nog wat onduidelijk. Daarom nog wat toelichting:
De begeleiders passend onderwijs hebben een tweeledige taakinhoud.
• Elke begeleider passend onderwijs is voor korte vragen gekoppeld aan een aantal scholen in een vaste regio. Scholen kunnen hen in vroeg stadium betrekken bij zorgelijke situaties, wat preventief handelen zal versterken. Van belang is hierbij om hen vroegtijdig te betrekken bij kwesties rondom de leerling waar vraagtekens bij zijn ontstaan. Denk hierbij aan aanwezigheid bij ZBO, partneroverleg met de intern begeleider en/of de ouder kind adviseur, meedenken over /observeren van leerlingen, samen met de leerkracht (en/of de intern begeleider) de onderwijsbehoefte in kaart brengen t.b.v. een arrangement, korte handelingsgerichte interventies voor de leerling, aanwezigheid als extern expert bij een oudergesprek. Wanneer de vraag van een school niet linkt aan de ervaring/expertise van de gekoppelde begeleider, kan een collega ‘ingevlogen’ worden.
• Daarnaast worden zij ingezet op de uitvoering van arrangementen. Elke begeleider heeft eigen specifieke expertise. Dat betekent dat de inzet op arrangementen niet per definitie op de eigen scholen wordt uitgevoerd. Deze arrangementen zijn heel divers: ze variëren van leerlingbegeleiding gericht op het profiteren van het onderwijsaanbod (bv. handleiding voor jezelf, ik ben speciaal, leren plannen) leerkrachtbegeleiding ( bv. interactie leerling-leerkracht, omgang met gedragsproblemen, begeleiding van taak-werkhouding, overgang van PO naar VO) , meedenken over eigen leerlijn voor ML of ZML leerlingen, tot aan systemische begeleiding op schoolniveau (bv. wat is nodig om als school beter te leren inspelen op gedragsproblematiek of bv een workshop op een bepaald thema)

De begeleiders hebben geen vooraf vastgesteld aantal uren beschikbaar voor een school. Dat past niet bij de maatwerkconstructie die bedoeld is met de invoering van passend onderwijs.
De ervaring leert ons, dat daar waar de school een duidelijke vraag heeft aan de begeleider, de uitvoering van werkzaamheden ook helderder wordt en de tevredenheid over de dienstverlening stijgt…

Ontmoetingen per bestuur
In de periode van februari tot en met mei is er een aantal ontmoetingen gepland tussen directeuren / IB’rs en de medewerkers van Lokaal PO. Aanleiding hiervoor zijn de bevindingen van de kwaliteitspeiling in november 2015 (zie bevindingen/trends op de website) en de monitorgegevens op het aantal arrangementen, die per bestuur nogal verschillend waren.
Per bestuur kennen deze gesprekken eigen aandachtspunten. De bijeenkomsten worden dan ook voorbereid door een groepje waar verschillende disciplines bij betrokken zijn. Leidraad is veelal de vraag ‘hoe werken we samen aan het realiseren van goede ondersteuning voor leerling en school’.
De bijeenkomsten bij KBA nieuw west, El Amal en ABSA hebben inmiddels plaatsgevonden en worden als geslaagd benoemd.

Bestuurlijke afspraken
• De vijf besturen verbinden zich opnieuw voor twee jaar aan elkaar om gezamenlijk passend onderwijs te organiseren en verder te ontwikkelen. De organisatie van nu hoeft niet persé de organisatie van later te zijn of te blijven. Andere vormen (binnen wettelijk kader en Amsterdamse afspraken) kunnen hier een plaats krijgen.
• In het kader daarvan gaan vanaf augustus 2016 6 basisscholen starten als pilotschool, waarbij zij het proces van zelf-arrangeren ter hand nemen binnen wettelijk kader en Amsterdamse afspraken. De adviseurs van Lokaal PO kunnen als back-up fungeren. Vanuit AMOS en ASKO worden twee scholen als pilotschool aangedragen, ABSA en KBA kiezen elk één school. Voor de zomer wordt in een projectgroep het kader voor de pilot ontwikkeld.
• De besturen zien graag dat er vormen ontstaan waarbij er bestuur-doorbroken kennis gedeeld kan worden. Incidenteel gebeurt dat al bij enkele scholen.
• De besturen bepalen een vorm waarin de (nu nog gedetacheerde) medewerkers van het SWV (de begeleiders en de adviseurs passend onderwijs) per1 augustus overgenomen worden en waar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gedragen wordt. Hiermee voldoen de besturen aan de stedelijke verplichting en borgen we de benodigde expertise binnen de eigen organisatie.

Vanuit het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen
SOP format: Er wordt binnen het landelijk kader én conform afspraken in het ondersteuningsplan/werkplan van het Samenwerkingsverband op dit moment gewerkt aan een gezamenlijk format voor het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
De verwachting is dat het begin schooljaar door de scholen gebruikt kan gaan worden. Meer informatie volgt… Het advies is te wachten op het nieuwe format met evalueren en bijstellen van je huidige SOP.

Wijkgericht werken: Het bestuur van het Samenwerkingsverband heeft een besluit genomen om het wijkoverleg te versterken. Uitwerking en informatie van dit besluit volgt vanuit het SWV.
Met vriendelijke groet, namens Lokaal PO,
Annerieke Verkerk

Verhuizing Lokaal PO

Bericht aan onze scholen, schoolbestuurders, collega’s,

Met ingang van 16 november 2015 kunt u Lokaal PO op een andere plek vinden.
We huren vanaf dat moment een dubbel lokaal bij één van de scholen van KBA nieuw west.
Het is prettig om als organisatie voor passend onderwijs in een school, te midden van kinderen en onderwijs ons werk te mogen doen!
Onderstaand vindt u onze adres- en bereikbaarheidsgegevens.

Lokaal PO

Post- en bezoekadres: Robert Scottstraat 28-34, 1056 AZ Amsterdam.
LET OP!! Het eerdere postbusnummer wordt niet meer gebruikt door Lokaal PO.

Telefonisch bereikbaar op maandag-vrijdag van 08.30-13.30 uur op 020-8208728.

Per mail bereikbaar op info@lokaalPO.nl of op naam van betreffende medewerker voorletter.achternaam@LokaalPO.nl

Website: www.lokaalpo.nl

Communicatie LOKAAL PO 29 september 2015

Een bericht aan alle scholen van ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West

EERSTE JAAR PASSEND ONDERWIJS
Inmiddels is passend onderwijs alweer een jaar op streek… De verschillende media brengen het onderwerp uitgebreid voor het voetlicht. Er is onderzoek gedaan naar de bevindingen en effecten van het eerste jaar passend onderwijs. De goede en de minder goede voorbeelden worden breed uitgemeten en ieder heeft er zo zijn of haar mening over. Graag citeer ik Liesbet Tijhaar, directeur van het SWV Amsterdam-Diemen:
“Aan publiciteit over passend onderwijs heeft het de laatste weken niet ontbroken; ontevreden leerkrachten, een groot aantal thuiszitters, scholen die hun zorgplicht niet (zouden) nemen en ga zo maar door. Op de vraag wat ik hiervan vind, antwoord ik steevast dat ik het betreur dat passend onderwijs onder een vergrootglas wordt gelegd en dat er bijna geobsedeerd wordt gekeken naar wat allemaal niet goed loopt of beter kan.
Enerzijds is er met passend onderwijs geen nieuws onder de zon. In Amsterdam en Diemen was het aantal verwijzingen naar het SBO en SO altijd al lager dan het landelijk gemiddelde. Dit duidt er op dat de scholen in Amsterdam en Diemen geleerd hebben om te gaan met diversiteit en zich altijd al (succesvol) hebben ingespannen om leerlingen een plek te bieden en te laten houden binnen het reguliere onderwijs.
Er is binnen ons Samenwerkingsverband voor gekozen om de verantwoordelijkheid voor de basis- en de extra ondersteuning bij de schoolbesturen te beleggen. Wij zijn van mening dat schoolbesturen het beste kunnen beoordelen op welke wijze zij de leerlingen binnen hun scholen kunnen ondersteunen
Ik hoop van harte dat de beleidsmakers en besluitvormers in Den Haag ons de tijd gunnen om Passend onderwijs door te ontwikkelen en tot een succes te maken.”

LEKKER DRUK…
We kunnen concluderen dat de scholen de weg naar Lokaal PO hebben gevonden voor het aanvragen van extra ondersteuning. Op dit moment krijgen we zo’n 12 tot 15 aanvragen per week binnen. Het neemt tijd om deze aanvragen serieus te bekijken en met scholen de feedback door te nemen en te komen tot fiattering van het arrangement. Arwen en Rieke proberen met man en macht om binnen een paar weken de scholen feedback te geven zodat na evt. aanpassing de fiattering snel kan volgen. Feedback wordt veelal telefonisch doorgesproken, wat als gevolg heeft dat we horen dat we niet altijd telefonisch bereikbaar zijn. In zo’n geval kunt u ons ook een mail sturen met de vraag om teruggebeld te worden.
AFGELOPEN SCHOOLJAAR….
In 2014-2015 zijn er door de adviseurs 122 groeidocumenten voor een aanvraag extra ondersteuning binnen gekomen. De beschikbare gelden voor extra ondersteuning zijn niet allemaal uitgegeven aan arrangementen. Bestuurlijk is besloten dat deze middelen toegevoegd worden aan het budget extra ondersteuning dat voor 2015-2016 beschikbaar is.
Naast de inzet van de gevraagde arrangementen zijn er vanuit de 80 scholen van ASKO, ABSA, El Amal, AMOS en KBA nieuw west ook voor een aantal leerlingen een TLV SO of SBO aangevraagd. Het gaat om 55 verwijzingen naar het SO en 24 verwijzingen naar het SBO.

GROEIDOCUMENT
We merken dat het invullen van het Groeidocument de gemoederen aardig bezig houdt. Ik wil daar graag het volgende over zeggen: Het Groeidocument is een stedelijk gekozen, verplicht verantwoordingsdocument, dat het handelingsgericht denken ondersteunt. Het is een door inspectie onderschreven document voor het aanvragen van extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring en voldoet mede aan de verplichting van een OPP. Je hoeft dus niet meerdere documenten naast elkaar in te vullen. Een van de scholen vertelde dat bij elke nieuwe leerling binnen de school waar de leerkracht zich zorgen over maakte, het Groeidocument ingezet wordt en er geen dubbele administratieve handelingen meer ontstonden. Dit invullen leidt niet altijd tot een aanvraag voor extra ondersteuning of naar een TLV aanvraag, maar geeft de leerkracht al in vroeg stadium een beeld over wat de leerling daadwerkelijk nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen en wat de ondersteuningsbehoefte van leerkracht/school daarbij zijn.
Handelingsgericht werken leidt tot resultaat gerichte inzet voor en met de leerling. Bovendien verhoogt het tegelijkertijd de bekwaamheid van de school. Wanneer er bewust handelingsgericht gearrangeerd wordt, mag je verwachten dat het bij afgesproken uitvoering ook daadwerkelijk resultaat oplevert voor leerling en school!

Andersoortige informatie over het Groeidocument:
Er is opnieuw hoopvol gesprek gaande met ParnasSys om de verbinding tussen het LVS en het groeidocument te leggen.
De digitalisering van het groeidocument laat nog even op zich wachten.

FINANCIËN
Dit schooljaar is het laatste jaar van de overgangsmaatregel en dat betekent ook het laatste jaar voor de toekenning van LGF gelden aan de scholen. Overeen gekomen is dat alle leerlingen met een geldige of per 1 augustus verlopen indicatie nog bepalend zijn voor het toekennen van een schooldeel LGF gelden. De bedragen zijn gelijk aan het vorige schooljaar. Achter deze brief vind je een overzicht van de bedragen behorend bij de verschillende indicaties.
Lopende afspraken rond LGF bekostiging zijn:
– Begeleiding en bekostiging van leerlingen met een indicatie voor cluster 1 en 2 zal een en ander via de betreffende expertise centra KENTALIS en VIERTAAL blijven verlopen.
– Indien een leerling waar de overgangsregeling LGF op van toepassing is of van school verandert, moet dat worden gemeld aan het samenwerkingsverband, zowel door de school waar de leerling vertrekt, als door de school die de leerling inschrijft. In dat geval stopt de bekostiging aan het einde van de kalendermaand bij de school van vertrek, en gaat deze in met ingang van de nieuwe kalendermaand bij de ontvangende school. Het maandbedrag is 1/12 van de bovenvermelde tarieven.
– Indien een leerling waar de overgangsmaatregel rugzak op van toepassing is alsnog naar het SBO of SO verwezen wordt, zal een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moeten worden aangevraagd via de onderwijsadviseur. Voor een leerling die nu in het regulier onderwijs zit is oude CvI-indicatie ook niet meer afdoende voor verwijzing naar het speciaal onderwijs. Indien verwijzing naar het SBO plaatsvindt, vervalt de rugzak. Deze wordt dus niet in een SBO-rugzak omgezet.
– Een beperkt aantal scholen heeft indertijd gebruik gemaakt van de toen bestaande mogelijkheid om geen ambulante begeleiding op leerlingen met een rugzakje te laten organiseren, maar de middelen daarvoor over te laten hevelen naar de school en vervolgens de begeleiding, veelal in de vorm van groepsarrangementen, zelf te verzorgen. Om bestaande goede praktijken te kunnen continueren, wordt deze overheveling van middelen waar deze plaatsvond, voortgezet gedurende lopend schooljaar.
De middelen voor basisondersteuning zijn gelijk aan vorig jaar, dit bedrag is vastgesteld op € 110,- per leerling, uitgaande van het leerlingaantal vermeld bij BRON op 1 oktober 2014.
De middelen voor extra ondersteuning bestaan als het ware uit menskracht en financiële middelen. De adviseurs en begeleiders passend onderwijs die voor Lokaal PO werken zijn het menselijk kapitaal. Het bedrag voor extra ondersteuning dat per bestuur bovenschools wordt gereserveerd, is gebaseerd op het bedrag van € 69,- per leerling, ook uitgaande van het leerlingaantal van 1-10-2014. Dit bedrag wordt per bestuur dus verhoogd met het bedrag dat in 2014-2015 niet is besteed.

EN…WAT IS HET EFFECT?
In de weken voorafgaand aan de herfstvakantie zullen een twintigtal scholen (25% van alle scholen Lokaal PO) telefonisch benaderd worden voor een peiling naar het werken met het groeidocument en de effecten van de ingezette ondersteuning op basis van een arrangement. Hierbij wordt ook de kwaliteit van de ondersteunende dienstverlening vanuit Lokaal PO onder de loep genomen. We maken hiervoor gebruik van een vaste vragenlijst, die vooraf zal worden toegestuurd.

KLANKBORDGROEP, WIE?
Zou je het wat vinden om deel te nemen aan de klankbordgroep van Lokaal PO? In deze klankbordgroep zijn verschillende afgevaardigden van de scholen vertegenwoordigd en gezamenlijk denken we op een constructieve manier na over de invoering en uitvoering Passend Onderwijs, Lokaal PO en het groeidocument.
Mocht je ideeën hebben over hoe Lokaal PO en Passend Onderwijs verder kan ontwikkelen en wil je op een opbouwende manier met ons mee denken dan hoor ik het graag van je en nodig ik je uit voor de volgende klankbordgroep! Maak jezelf even bij ons bekend!
Ps! De klankbordgroep bestaat nu veelal uit intern begeleiders, maar is beslist geen verboden terrein voor directeuren! Integendeel!

‘EXTRA HANDEN IN DE KLAS’
Stof tot meedenken:
Bij Lokaal PO worden we regelmatig geconfronteerd met de kwestie ‘meer handen nodig in de klas’. Dit wordt benoemd als oplossing voor veel. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling binnen de besturen gaande waarbij een flink aantal onderwijsassistenten uit de scholen verdwijnen.

De vraag van Lokaal PO is hierbij als vanzelfsprekend: Wat gaan die extra handen doen? Weten de handen wat precies te doen?
Gaat het om handen die in staat zijn om een groepje leerlingen specifieke begeleiding te geven?
Gaat het om handen die rond een individuele leerling een aantal verzorgende taken oppakken?
Gaat het om handen die in staat zijn om een individuele leerling zo te begeleiden dat deze kan profiteren van het groepsaanbod? (handelingsgericht observeren, pré teaching, remediëring)
Gaat het om meewerkende handen die een leerkracht kunnen laten zien dat een bepaalde aanpak werkt? (modelling, co-teaching)
Gaat het om extra handen die de leerkracht overnemen, zodat deze met een of meer leerlingen specifieke zaken kan doorwerken?
Gaat het om handen van een extra leerkracht om een klas (deels) te kunnen opsplitsen?

Het roept een aantal vragen op die het bespreken binnen de school waard zijn:
Hoe organiseren we basisondersteuning in de school? Hebben we de basisondersteuning op orde op onze school? Wat betekent passend onderwijs eigenlijk voor het formatieplaatje van de school? Zetten we externe of interne extra handen in van een ‘zorgstudent/werkstudent/ medewerker Cordaen/ begeleider passend onderwijs/ onderwijsassistent/vrij geroosterde leerkracht’. Maken we bij inzet van bepaalde medewerkers ook maximaal gebruik van de capaciteiten waar die persoon over beschikt?

Tot zover deze update rond de realisatie van passend onderwijs…
Deze brief vindt u ook terug op www.lokaalPO.nl net als alle voorgaande berichten, documenten en gerichte informatie.

Met vriendelijke groet, namens lokaal PO

Annerieke Verkerk

Communicatie LOKAAL PO 24 augustus 2015

Een bericht aan alle scholen van ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West
Onderwerp: Hernieuwde inzet van de ambulant begeleiders als begeleiders passend onderwijs t.b.v. de scholen van Lokaal PO.

In het laatste communicatiebericht vanuit Lokaal PO van 10 juni jl stond informatie over de inzet van menskracht vanuit Lokaal PO, hierbij nogmaals weergegeven.

Inzet menskracht vanuit Lokaal PO
Elke school zal voor een leerling waarbij sprake is van een onderwijsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt een aanvraag doen bij Lokaal PO d.m.v. het groeidocument. Dit geldt dus ook voor leerlingen met een nog geldige indicatie. Er wordt niet langer automatisch een ambulant begeleider aan een school gekoppeld op basis van leerlingen met een nog lopende indicatie (LGF) Concrete beschrijving van de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte kan zo tot concrete passende dienstverlening leiden. En gaat uit van vraaggerichte inzet.

Inmiddels is duidelijk welke medewerkers vanuit het samenwerkingsverband komend jaar aan Lokaal PO worden verbonden. Hun namen zijn:
Lydi Ravensbergen, Marieke Bouber, Fred de Ligt, Fred Baar, Mathilda Bongaardt, Diana van Aalst, Martin Kampers, Marjolijn Robert.
Deze Begeleiders Passend Onderwijs worden tweeledig ingezet, enerzijds inzet bij een concrete ondersteuningsvragen die binnenkomen via het groeidocument, anderzijds inzet op korte vragen in de preventieve context. Elke begeleider passend onderwijs wordt voor die preventieve korte vragen gekoppeld aan een aantal scholen in een vaste regio. Scholen kunnen hen in vroeg stadium betrekken bij zorgelijke situaties, wat preventief handelen zal versterken. Het grootste deel van de tijd van de begeleiders zal uitgaan naar het uitvoeren van de toegekende extra ondersteuning/de arrangementen.
Samen met de Adviseurs Passend Onderwijs Arwen Hesselmann en Rieke Polder zijn zij beschikbaar voor de begeleiding rond deze Passend Onderwijs verandering. Overigens wil dat niet zeggen dat zij alle arrangementen zullen uitvoeren. In een flink aantal situaties zal een school misschien meer gebaat zijn bij andersoortige ondersteuning bv door inzet van een assistent…
In de komende weken nemen de begeleiders passend onderwijs contact op met de scholen die zij toebedeeld hebben gekregen.

Zij maken graag een afspraak met de directeur en intern begeleider, om aldaar of opnieuw kennis te maken, hun rol te verduidelijken en samen met u vast te stellen hoe dit begeleidingscontact goed werkbaar wordt ingevuld… Van belang is hierbij om hen vroegtijdig te betrekken bij kwesties rondom de leerling waar vraagtekens bij zijn ontstaan. Dat kan door bijvoorbeeld eens per zes weken om tafel te gaan met school en ouder/kind adviseur of door de begeleider op vraag bij een leerlingbespreking te nodigen o.i.d.
De begeleiders hebben geen vastgesteld aantal uren meer beschikbaar voor een school. Dat past niet meer bij de maatwerkconstructie die bedoeld is met de invoering van passend onderwijs.
In grote lijn kan een school de aan school gekoppelde begeleider als eerste aanspreekpunt benaderen wanneer het gaat over korte vragen in de preventieve context.
Wanneer het duidelijk is dat het gaat om een arrangement/extra ondersteuning blijven Arwen Hesselmann en Rieke Polder het eerste aanspreekpunt.
We realiseren ons dat de gekozen ondersteuningsstructuur op een school van belang is voor aanvullende inzet van de begeleider passend onderwijs. Daarom zullen de begeleiders ook vragen naar het Schoolondersteuningsplan en doorvragen op de organisatie van de ondersteuning binnen de betreffende school.

Hieronder vindt u de indeling zoals deze in principe is vastgesteld voor schooljaar 2015-2016.

Met vriendelijke groet,
Namens Lokaal PO

Annerieke Verkerk

SCHOOLNAAM WIJK BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS
St. Antonius
De Pool
Saffier (voorheen Aloysius)
CENTRUM Diana van Aalst
St. Catharina
De Rivieren
De Avonturijn
RIVIERENBUURT-PIJP Diana van Aalst
Nautilus
Elout
HOOFDDORPPLEINBUURT- STADIONBUURT Diana van Aalst
De Ark
St. Jozef
BUITENVELDERT Diana van Aalst
Admiraal De Ruyter
St. Jansschool
Dr.J.Th.de Visserschool
WEST (binnen de ring)DE BAARSJES Marieke Bouber
Al Wafa
De Boomgaard
De Springplank
BOS en LOMMER Marieke Bouber
De Bron
Catamaran
Elisabeth Paulus
Dr. Rijk Kramer
De Wereldschool
WESTERPARK Marieke Bouber
De Vlinderboom OUD WEST Fred de Ligt
Bisschop Huibersschool
El Kadisia
Fiep Westendorp
De Mijlpaal
Pro Rege
De Zevensprong
SLOTERVAART Marjolijn Robert
St Henricus
Immanuel
’t Koggeschip
Noordmans
Timotheüs
GEUZENVELD Fred de Ligt
Het Gein
De Regenboog
ZUIDOOST Marjolijn Robert
Het Bovenland
Johannesschool
Prof. Dr. H. Kraemerschool
Odyssee
OSDORP Fred de Ligt 
Ichthus
St Lukas
Atlantis
 OSDORP Marjolijn Robert
St. BarbaraFrankendael (TOS)
Nelson Mandela (voorheen Kraanvogel)
OOST Lydi Ravensbergen
Frankendael
St Lidwina
WATERGRAAFSMEER Lydi Ravensbergen
Insulinde
Valentijn
De Waaier
INDISCHE BUURT-FLEVOPARK Lydi Ravensbergen
Neptunus
Podium
Willibrord
Zuiderzee
Archipel
Poseidon
IJBURG Mathilda Bongaardt
Achthoek
Piet Hein
OOSTELIJK HAVENGEBIED Lydi Ravensbergen
Biënkorf
Wespennest
NOORD (oost 1) Martin Kampers
Capelle NOORD (oost 1) Fred Baar
Mgr. Bekkers
Vijf Sterren
NOORD (oost 2) Fred Baar
Satelliet
Bonkelaar
NOORD (west 1) Fred Baar
Driemaster
Elzenhage
NOORD (west 2) Martin Kampers
Botteloef  NOORD (west 2) Fred Baar
IJsbreker
Rosa
Oranje Nassau
NOORD (IJ oevers) Martin Kampers
Kinderboom  NOORD (IJ oevers) Fred Baar