Maandelijks archief: november 2014

Communicatie LOKAAL PO 19 november 2014

Een bericht aan alle scholen van ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West

Op weg
Inmiddels zijn we een paar maanden onderweg , al oefenend met passend onderwijs!
Ik heb bij alle IB netwerken en sommige directie overleggen van de betrokken besturen mogen aanschuiven. Bijeenkomsten die hopelijk de nodige duidelijkheid hebben gegeven, maar die tegelijkertijd ook een inventarisatieplaats zijn van de eerste ervaringen met passend onderwijs. Uiteraard komen daar ook de eerste knelpunten en kinderziekten om de hoek kijken.
Daarnaast hebben veel intern begeleiders inmiddels kennis gemaakt met Arwen Hesselmann en Rieke Polder tijdens de werksessies en mini sessies die zij in de maand november volop voor hen organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten merken we dat er gestoeid en gestruggled wordt met het groeidocument, dat we met elkaar moeten wennen aan het feit dat we ondernemend moeten omgaan met het ‘beperkt’ inzetbare bedrag én we worstelen met de vraag wat nu onder basisondersteuning valt en waarvoor precies een extra ondersteuning voor aangevraagd kan worden. Verandering is niet per definitie makkelijker!
Er wordt sterk ingezet op het handelingsgericht aanvragen van de ondersteuning, zodat er een heel grote kans is dat beoogde doelen en resultaten ook daadwerkelijk behaald gaan worden door en voor de leerling. De adviseurs van Lokaal PO gebruiken hierbij verschillende vormen om de intern begeleiders te ondersteunen, als critical friend vragen zij door en denken ze méé!

Groeidocument
Vanuit het Samenwerkingsverband hebben we een aantal aanvullende documenten ontvangen, die ondersteunend zijn bij het invullen van een groeidocument. Het e.e.a. is beschreven vanuit het handelingsgerichte denkkader en helpt je bij de te nemen (denk)stappen bij het invullen van het groeidocument.
Het betreft :
– een introductie van het groeidocument,
– een schrijfwijzer,
– het iets aangepaste Groeidocument zelf,
– een beschrijving van richtlijnen bij zelfredzaamheid,
– een overzicht van dat wat nodig is in geval van een aanvraag voor verwijzing (TLV),
– het beoordelingskader (overwegingen die door de onderwijsadviseurs gehanteerd worden) voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO.
In eerder stadium heb ik beloofd dat er voor Lokaal PO nog een planningsdeel aan het groeidocument zou worden toegevoegd. Inmiddels is er in de novemberversie van het Groeidocument ook een summier planningsdeel opgenomen, waardoor de noodzaak van een extra toevoeging vervalt. Voor diegene die behoefte heeft aan een uitgebreider format voor de handelingsplanning plaatsen we het format wel op de website van Lokaal PO.

Klankbordgroep
Na de opstart in de afgelopen maanden willen we een klankbordgroep oprichten om te kunnen blijven spiegelen aan de praktijk en knelpunten op tijd te kunnen signaleren. Wanneer je er voor voelt om hierin eens per twee maanden te participeren, hoor ik dat graag! We hopen op een mooie mix vanuit de vijf besturen van enkele directeuren en intern begeleiders. Interesse, mail mij even via info@lokaalpo.nl
Ook het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen heeft een Klankbordgroep opgericht, als denktank voor de verbinding tussen de praktijk en de organisatie van passend onderwijs. Namens Lokaal PO neem ik daaraan deel.

Website
Lokaal PO is nu ook als website in de lucht. Het is een website in opbouw…. De site is bedoeld voor de scholen zelf om daar recente informatie te vinden en waarop de juiste documenten gedownload kunnen worden. Er komt een rubriek voor veelgestelde vragen voorzien van antwoorden (FAQ) en een knop voor ‘good practise’.
U kunt ons vinden via de link http://lokaalpo.nl

Financiën
Op 22 oktober hebben de besturen de toekenningsbrief ontvangen mbt de vastgestelde tarieven voor leerlingen met een LGF, de toegekende gelden voor de basisondersteuning én extra ondersteuning.
De overgangsmaatregel/bekostiging voor leerlingen met een indicatie (LGF) geef ik hier weer:

Basisonderwijs
Cluster 4 €   6495,57
Cluster 3 €   6496,47€   6495,57

€  12.357,90

€   6443,08

€  6138,52

Lichamelijk gehandicaptLangdurig ziek

Meervoudig gehandicapt

Zeer moeilijk lerend

Aanvulling bovenbouw zeer moeilijk lerend

Speciaal basisonderwijs
Cluster 4 €  2610,96
Cluster 3 €  2612,77€  2610,96

€  8473,26

€  2610,96

Lichamelijk gehandicaptLangdurig ziek

Meervoudig gehandicapt

Zeer moeilijk lerend

Rond leerlingen met een indicatie voor cluster 1 en 2 zal een en ander via de betreffende expertise centra blijven verlopen.
Indien een leerling waarop de overgangsregeling LGF van toepassing is of van school verandert, moet dat worden gemeld aan het samenwerkingsverband, zowel door de school waar de leerling vertrekt, als door de school die de leerling inschrijft.
In dat geval stopt de bekostiging aan het einde van de kalendermaand bij de school van vertrek, en gaat deze in met ingang van de nieuwe kalendermaand bij de ontvangende school. Het maandbedrag is 1/12 van de bovenvermelde tarieven.
Indien een leerling waarop de overgangsmaatregel rugzak van toepassing is alsnog naar het SBO of SO verwezen wordt, zal een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moeten worden aangevraagd via de onderwijsadviseur. Voor een leerling die nu in het regulier onderwijs zit is oude CvI-indicatie ook niet meer afdoende voor verwijzing naar het speciaal onderwijs. Indien verwijzing naar het SBO plaatsvindt, vervalt de rugzak. Deze wordt dus niet in een SBO-rugzak omgezet.
Een beperkt aantal scholen heeft indertijd gebruik gemaakt van de toen bestaande mogelijkheid om geen ambulante begeleiding op leerlingen met een rugzakje te laten organiseren, maar de middelen daarvoor over te laten hevelen naar de school en vervolgens de begeleiding, veelal in de vorm van groepsarrangementen, zelf te verzorgen. Om bestaande goede praktijken te kunnen continueren, wordt deze overheveling van middelen waar deze plaatsvond, voortgezet.

Ambulante begeleiding
Recentelijk heb ik een overzicht ontvangen van de ambulant begeleiders die aan alle scholen van Lokaal PO zijn gekoppeld. Alleen bij de Mijlpaal en bij Al Wafa is het nog niet helemaal rond. Zijn er nog vragen of knelpunten over de inzet van de ambulante begeleiding, dan horen we het graag!
We hebben overleg gehad met het samenwerkingsverband rond de verstrengeling van AB werkzaamheden en een eventuele eigen praktijk als ZZPer. De eerder genoemde afspraak “ ABers die onder het SWV Amsterdam Diemen vallen, mogen naast hun werk als ABer voor de scholen in Amsterdam en Diemen niet óók als ZZPer worden ingezet op aanvragen extra ondersteuning” blijft van kracht.

Mogelijkheden bij het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen
Naast de ambulant begeleiders die bij het samenwerkingsverband aangesteld zijn gedurende de overgangsregeling is er ook nog een paar FTE maatschappelijke deskundigheid beschikbaar. Hier kan een beroep op gedaan worden bv bij vastlopende gesprekken met ouders of wanneer er een sociaal onderzoek gedaan moet worden. Hoe dit zich op termijn gaat verhouden tot de inzet van de ouder en kind adviseurs na januari 2015 is nog niet helemaal duidelijk.
Bij de overdracht vanuit de REC’s is ook het steunpunt autisme overgegaan naar het Samenwerkingsverband., in de persoon van Luna Beukema.
Het is mogelijk om haar in te zetten voor consultaties, voorlichting, crisisinterventie , scholing en presentaties/workshops. Voor de scholingsactiviteiten en presentaties hangt er een (klein) prijskaartje aan. Voor meer informatie, zie http://www.swvamsterdamdiemen.nl

Transitie Jeugdzorg
Vanuit de gemeente Amsterdam is een flyer verstuurd naar de besturen over de inzet van de onderwijs en kind adviseurs vanaf 1 januari 2015. Deze flyer is ook te vinden op de site van het samenwerkingsverband én op de site van Lokaal PO.

Bereikbaarheid Lokaal PO
Op iedere werkdag is er een adviseur telefonisch beschikbaar is van 8.30-13.30 uur. Te bereiken op het telefoonnummer 020 4106811.
Daarnaast kunt u ons mailen en dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
Mailadres: info@LokaalPO.nl
Bezoekadres: Baden Powellweg 305 J, 1069 LH Amsterdam
Website : www.lokaalpo.nl

Tot zover deze update! We houden u op de hoogte!
Namens Lokaal PO,
Annerieke Verkerk, projectleider

Communicatie LOKAAL PO-20 september 2014

Een bericht aan alle scholen van ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West  

We zijn gestart met passend onderwijs en komen in de beginfase nog veel onduidelijkheden tegen. Zowel op de scholen, bij ouders alsook bij het virtueel kantoor van Lokaal PO.

In dit nieuwsbericht hoop ik een aantal van de onduidelijkheden weg te kunnen nemen. En daar waar dat nog niet het geval is, vraag ik uw begrip. Voor een aantal zaken zijn we ook afhankelijk van input van derden, zoals ons Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.

Allereerst kan ik aangeven dat ik bij vier van de vijf besturen binnenkort aanschuif bij het overleg van de intern begeleiders. Hier kunt een presentatie verwachten over de nieuwe situatie én is er ruimte voor het benoemen van vragen en/of knelpunten.

Deze IB overleggen staan gepland op:

 • bij KBA Nieuw West op 22 sept’14,
 • bij AMOS op 30 sept’14,
 • bij ASKO op 2 oktober’14
 • bij ABSA op 4 nov’14.

Daarnaast willen we een aantal werksessies gaan organiseren waarbij we met elkaar wat dieper in willen gaan op het verantwoord aanvragen van (extra) ondersteuning, d.m.v. het handelingsgericht invullen van het groeidocument.

Denk hierbij aan : waarom, wanneer, hoe vul het groeidocument in, valt iets nu onder basisondersteuning  of extra ondersteuning, het opstellen van een kostenplaatje, handelingsgericht arrangeren, welke rol spelen ouders?

Uitgangspunt bij passend onderwijs is handelingsgericht denken en doen!

Het gebruikte groeidocument is middel om de onderwijsbehoefte van een leerling goed in beeld te brengen, zodat daarna duidelijk wordt wat de leerling nog nodig heeft om van het onderwijsaanbod te profiteren. Soms met hulp in de klas, soms met extra ondersteuning binnen de school, soms door een passend onderwijsaanbod op een andere school.

Financieel kader

Leerlingen met een LGF indicatie

Er zijn nog steeds leerlingen met een rugzakje (LGF) Hierop is een tweejarige overgangsregeling van toepassing. Deze financiële regeling is gebaseerd op het aantal leerlingen met LGF op 1 oktober 2013.

In het voorjaar van 2014 zijn er veel extra indicaties aangevraagd…10-12% meer dan verwacht. Dat impliceert dat het bedrag over meer leerlingen verdeeld moet worden en dat de toegezegde bedragen die per LGF leerling genoemd waren naar beneden worden bijgesteld.  De hoogte van dit bedrag per LGF leerling wordt eind september bekend gemaakt door het SWV.  Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in een personeel en een materieel deel voor de uitvoerende begeleiding van een LGF leerling.

LGF middelen behoeven niet specifiek verantwoord te worden aan het SWV. Besturen kunnen dit eventueel wel van hun scholen vragen. Voor LGF leerlingen hoeft ook geen groeidocument o.i.d. te worden ingevuld. Er is al een indicatie en daarmee is de ondersteuningsbehoefte onderkend en toegekend.

Wel willen we uiteindelijk zicht op het aantal leerlingen met LGF bekostiging en hun onderwijsbehoefte/ondersteuningsaanbod. Hiervoor zullen we in de loop van dit schooljaar een inventarisatie doen.

Basisondersteuning

De financiële middelen zijn voor alle scholen vallend binnen de vijf besturen direct toegekend aan de scholen, in geld en/of in menskracht. Hiervoor dient de school een bepaalde ondersteuningsstandaard te realiseren, waar in principe alle leerlingen van kunnen profiteren. Het Samenwerkingsverband heeft heel summier weergegeven wat er verstaan wordt onder het begrip basisondersteuning.

ASKO heeft dat uitgewerkt in een beleidsdocument, wat we voorlopig als leidraad gaan gebruiken voor alle bij Lokaal PO betrokken besturen. Het beleidsstuk kan helpen om in te schatten of bepaalde  gewenste ondersteuning die je voor een kind zou willen inzetten, valt onder de basisondersteuning of dat er een aanvraag gedaan moet worden voor extra ondersteuning.

Extra ondersteuning

Extra ondersteuning kan aangevraagd worden wanneer het de basisondersteuning overstijgt! Meestal betreft het dan een situatie voor één leerling of een groepje leerlingen waar je een specifiek aanbod voor wil ‘arrangeren’, iets dat niet onder de basisondersteuning valt.  Wanneer je daarnaast bekijkt wat de school heeft geformuleerd m.b.t. de huidige situatie van de school en diens ambitie op het gebied van passend onderwijs, in het vorig jaar opgestelde ondersteuningsplan (SOP), wordt de keuze waaraan je de arrangeergelden besteedt, helderder.

Extra ondersteuning is geen onbeperkt budget dat je kunt aanvragen wanneer je denkt dat nodig is. In principe is het geld dat aan je bestuur is toegekend op basis van het totaal aantal leerlingen per bestuur, uitgaand van het aantal leerlingen per 1 okt 2013  (34 euro per leerling voor 2014-2015) Dit is doorberekend  geen groot bedrag per school, het vraagt om zorgvuldig nadenken over verantwoorde inzet ervan. Het geld/ondersteunende interventie  helpt niet alleen de leerling . De ingezette interventie helpt en ontwikkelt  de school ook weer verder.

ASKO, KBA Nieuw West, ABSA hebben dit bedrag op bestuursniveau gereserveerd, waardoor eventueel maatwerk per school mogelijk is. Bij AMOS weet elke school tot welk bedrag er per school gearrangeerd kan worden.  In alle gevallen vraagt het om goede afstemming op schoolniveau tussen intern begeleiding en directie.

Het Groeidocument

Mede daarom wordt er ruim aandacht besteed aan de aanvraag zelf. Dit gebeurt door middel van het Groeidocument dat bij Lokaal PO wordt aangeleverd.

Bij het invullen en nalopen van de aanvraag kunnen bepaalde vragen als check fungeren:

 • Is de onderwijsbehoefte helder?
 • Is de onderwijsbehoefte in de driehoek ouder-leerling-school besproken?
 • Wat helpt de leerling om (ook)van het onderwijsaanbod te kunnen profiteren?
 • Hoe concreet zijn de gestelde doelen?
 • Is het duidelijk dat de gevraagde ondersteuning ook daadwerkelijk resultaat gaat opleveren voor de leerling?
 • Hoe profiteer je van eerder ingezette ondersteuning om het juiste te arrangeren?
 • Is de ondersteuningsvorm structureel helpend?
 • Hoe profiteer je van de stimulerende factoren bij het reduceren van belemmerende factoren?

Veelal zal het gaan om korte intensieve ondersteuningstrajecten die erop gericht zijn de leerling zo snel mogelijk weer van het gewone onderwijs te laten profiteren.

Lokaal PO, in de personen van Arwen Hesselmann en Rieke Polder zijn daarbij behulpzaam. Niet als beoordelaar, maar vooral als ‘critical friend’. Ze denken mee, maken een belafspraak met de school, vragen door wanneer nodig.  Alles bedoeld om zoveel mogelijk resultaat en groei te behalen voor de leerling én de school. Wanneer zij de aanvraag inhoudelijk fiatteren of afwijzen, gaat het bericht zowel naar de school als naar het betreffend schoolbestuur.  Het eigen schoolbestuur bepaalt of het gevraagde geldbedrag om de ondersteuning te kunnen realiseren, ook daadwerkelijk  toegekend wordt.

De verantwoording van de middelen voor extra ondersteuning wordt uiteindelijk namens de besturen via Lokaal PO geregeld.

Het Groeidocument is nu nog een papieren/ wordversie…. Het Samenwerkingsverband ontwikkelt in de komende maanden een digitale database hiervoor, zodat we mogelijk vanaf januari kunnen inloggen via een website. De database geeft vervolgens overkoepelende informatie aan het samenwerkingsverband. De besturen (ofwel Lokaal PO namens vijf besturen) krijgen dan toegang om e.e.a. voor hun scholen te kunnen bekijken en te accorderen.

Er is nog een handleiding in de maak die aan het groeidocument toegevoegd gaat worden. Daarnaast leveren we ook nog een planningsdeel aan dat helpend is om de ondersteuningsbehoefte, doelen en beoogde resultaten op handelingsgerichte werkwijze vast te stellen.

Inzet Ambulant begeleiders vanuit het SWV Amsterdam Diemen

Op dit moment zijn de ABers alleen nog maar inzetbaar op scholen t.b.v. de LGF leerlingen. Wanneer er vanuit een aanvraag voor extra ondersteuning gezocht wordt naar een persoon, kan daar op dit moment nog geen ABer aan gekoppeld worden.  De verwachting is dat dat in de loop van een paar maanden verandert. Dit alles valt onder de tweejarige overgangsregeling. Lokaal PO ontvangt van het Samenwerkingsverband regelmatig een update van de koppeling tussen  ABers en scholen. Weet je niet welke ABer nu beschikbaar is voor de LGF leerlingen op je school, vraag er naar, dan zoeken we het uit!

!!! ABers die onder het SWV Amsterdam Diemen vallen, mogen naast hun werk als ABer voor de scholen in Amsterdam en Diemen niet óók als ZZPer worden ingezet op aanvragen extra ondersteuning. Dit is om belangenverstrengeling of ‘eigen werk binnenhalen’  te voorkomen. 

Bereikbaarheid Lokaal PO Op iedere werkdag is er een adviseur telefonisch beschikbaar is van 8.30-13.30 uur. Te bereiken op het  telefoonnummer  020 4106811.

Daarnaast kunt u ons mailen en dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op. info@LokaalPO.nl

Bezoekadres: Baden Powellweg 305 J, 1069 LH Amsterdam

Tot zover deze update!

We houden u op de hoogte!

Namens Lokaal PO, Annerieke Verkerk, projectleider