Maandelijks archief: september 2015

Communicatie LOKAAL PO 29 september 2015

Een bericht aan alle scholen van ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West

EERSTE JAAR PASSEND ONDERWIJS
Inmiddels is passend onderwijs alweer een jaar op streek… De verschillende media brengen het onderwerp uitgebreid voor het voetlicht. Er is onderzoek gedaan naar de bevindingen en effecten van het eerste jaar passend onderwijs. De goede en de minder goede voorbeelden worden breed uitgemeten en ieder heeft er zo zijn of haar mening over. Graag citeer ik Liesbet Tijhaar, directeur van het SWV Amsterdam-Diemen:
“Aan publiciteit over passend onderwijs heeft het de laatste weken niet ontbroken; ontevreden leerkrachten, een groot aantal thuiszitters, scholen die hun zorgplicht niet (zouden) nemen en ga zo maar door. Op de vraag wat ik hiervan vind, antwoord ik steevast dat ik het betreur dat passend onderwijs onder een vergrootglas wordt gelegd en dat er bijna geobsedeerd wordt gekeken naar wat allemaal niet goed loopt of beter kan.
Enerzijds is er met passend onderwijs geen nieuws onder de zon. In Amsterdam en Diemen was het aantal verwijzingen naar het SBO en SO altijd al lager dan het landelijk gemiddelde. Dit duidt er op dat de scholen in Amsterdam en Diemen geleerd hebben om te gaan met diversiteit en zich altijd al (succesvol) hebben ingespannen om leerlingen een plek te bieden en te laten houden binnen het reguliere onderwijs.
Er is binnen ons Samenwerkingsverband voor gekozen om de verantwoordelijkheid voor de basis- en de extra ondersteuning bij de schoolbesturen te beleggen. Wij zijn van mening dat schoolbesturen het beste kunnen beoordelen op welke wijze zij de leerlingen binnen hun scholen kunnen ondersteunen
Ik hoop van harte dat de beleidsmakers en besluitvormers in Den Haag ons de tijd gunnen om Passend onderwijs door te ontwikkelen en tot een succes te maken.”

LEKKER DRUK…
We kunnen concluderen dat de scholen de weg naar Lokaal PO hebben gevonden voor het aanvragen van extra ondersteuning. Op dit moment krijgen we zo’n 12 tot 15 aanvragen per week binnen. Het neemt tijd om deze aanvragen serieus te bekijken en met scholen de feedback door te nemen en te komen tot fiattering van het arrangement. Arwen en Rieke proberen met man en macht om binnen een paar weken de scholen feedback te geven zodat na evt. aanpassing de fiattering snel kan volgen. Feedback wordt veelal telefonisch doorgesproken, wat als gevolg heeft dat we horen dat we niet altijd telefonisch bereikbaar zijn. In zo’n geval kunt u ons ook een mail sturen met de vraag om teruggebeld te worden.
AFGELOPEN SCHOOLJAAR….
In 2014-2015 zijn er door de adviseurs 122 groeidocumenten voor een aanvraag extra ondersteuning binnen gekomen. De beschikbare gelden voor extra ondersteuning zijn niet allemaal uitgegeven aan arrangementen. Bestuurlijk is besloten dat deze middelen toegevoegd worden aan het budget extra ondersteuning dat voor 2015-2016 beschikbaar is.
Naast de inzet van de gevraagde arrangementen zijn er vanuit de 80 scholen van ASKO, ABSA, El Amal, AMOS en KBA nieuw west ook voor een aantal leerlingen een TLV SO of SBO aangevraagd. Het gaat om 55 verwijzingen naar het SO en 24 verwijzingen naar het SBO.

GROEIDOCUMENT
We merken dat het invullen van het Groeidocument de gemoederen aardig bezig houdt. Ik wil daar graag het volgende over zeggen: Het Groeidocument is een stedelijk gekozen, verplicht verantwoordingsdocument, dat het handelingsgericht denken ondersteunt. Het is een door inspectie onderschreven document voor het aanvragen van extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring en voldoet mede aan de verplichting van een OPP. Je hoeft dus niet meerdere documenten naast elkaar in te vullen. Een van de scholen vertelde dat bij elke nieuwe leerling binnen de school waar de leerkracht zich zorgen over maakte, het Groeidocument ingezet wordt en er geen dubbele administratieve handelingen meer ontstonden. Dit invullen leidt niet altijd tot een aanvraag voor extra ondersteuning of naar een TLV aanvraag, maar geeft de leerkracht al in vroeg stadium een beeld over wat de leerling daadwerkelijk nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen en wat de ondersteuningsbehoefte van leerkracht/school daarbij zijn.
Handelingsgericht werken leidt tot resultaat gerichte inzet voor en met de leerling. Bovendien verhoogt het tegelijkertijd de bekwaamheid van de school. Wanneer er bewust handelingsgericht gearrangeerd wordt, mag je verwachten dat het bij afgesproken uitvoering ook daadwerkelijk resultaat oplevert voor leerling en school!

Andersoortige informatie over het Groeidocument:
Er is opnieuw hoopvol gesprek gaande met ParnasSys om de verbinding tussen het LVS en het groeidocument te leggen.
De digitalisering van het groeidocument laat nog even op zich wachten.

FINANCIËN
Dit schooljaar is het laatste jaar van de overgangsmaatregel en dat betekent ook het laatste jaar voor de toekenning van LGF gelden aan de scholen. Overeen gekomen is dat alle leerlingen met een geldige of per 1 augustus verlopen indicatie nog bepalend zijn voor het toekennen van een schooldeel LGF gelden. De bedragen zijn gelijk aan het vorige schooljaar. Achter deze brief vind je een overzicht van de bedragen behorend bij de verschillende indicaties.
Lopende afspraken rond LGF bekostiging zijn:
– Begeleiding en bekostiging van leerlingen met een indicatie voor cluster 1 en 2 zal een en ander via de betreffende expertise centra KENTALIS en VIERTAAL blijven verlopen.
– Indien een leerling waar de overgangsregeling LGF op van toepassing is of van school verandert, moet dat worden gemeld aan het samenwerkingsverband, zowel door de school waar de leerling vertrekt, als door de school die de leerling inschrijft. In dat geval stopt de bekostiging aan het einde van de kalendermaand bij de school van vertrek, en gaat deze in met ingang van de nieuwe kalendermaand bij de ontvangende school. Het maandbedrag is 1/12 van de bovenvermelde tarieven.
– Indien een leerling waar de overgangsmaatregel rugzak op van toepassing is alsnog naar het SBO of SO verwezen wordt, zal een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moeten worden aangevraagd via de onderwijsadviseur. Voor een leerling die nu in het regulier onderwijs zit is oude CvI-indicatie ook niet meer afdoende voor verwijzing naar het speciaal onderwijs. Indien verwijzing naar het SBO plaatsvindt, vervalt de rugzak. Deze wordt dus niet in een SBO-rugzak omgezet.
– Een beperkt aantal scholen heeft indertijd gebruik gemaakt van de toen bestaande mogelijkheid om geen ambulante begeleiding op leerlingen met een rugzakje te laten organiseren, maar de middelen daarvoor over te laten hevelen naar de school en vervolgens de begeleiding, veelal in de vorm van groepsarrangementen, zelf te verzorgen. Om bestaande goede praktijken te kunnen continueren, wordt deze overheveling van middelen waar deze plaatsvond, voortgezet gedurende lopend schooljaar.
De middelen voor basisondersteuning zijn gelijk aan vorig jaar, dit bedrag is vastgesteld op € 110,- per leerling, uitgaande van het leerlingaantal vermeld bij BRON op 1 oktober 2014.
De middelen voor extra ondersteuning bestaan als het ware uit menskracht en financiële middelen. De adviseurs en begeleiders passend onderwijs die voor Lokaal PO werken zijn het menselijk kapitaal. Het bedrag voor extra ondersteuning dat per bestuur bovenschools wordt gereserveerd, is gebaseerd op het bedrag van € 69,- per leerling, ook uitgaande van het leerlingaantal van 1-10-2014. Dit bedrag wordt per bestuur dus verhoogd met het bedrag dat in 2014-2015 niet is besteed.

EN…WAT IS HET EFFECT?
In de weken voorafgaand aan de herfstvakantie zullen een twintigtal scholen (25% van alle scholen Lokaal PO) telefonisch benaderd worden voor een peiling naar het werken met het groeidocument en de effecten van de ingezette ondersteuning op basis van een arrangement. Hierbij wordt ook de kwaliteit van de ondersteunende dienstverlening vanuit Lokaal PO onder de loep genomen. We maken hiervoor gebruik van een vaste vragenlijst, die vooraf zal worden toegestuurd.

KLANKBORDGROEP, WIE?
Zou je het wat vinden om deel te nemen aan de klankbordgroep van Lokaal PO? In deze klankbordgroep zijn verschillende afgevaardigden van de scholen vertegenwoordigd en gezamenlijk denken we op een constructieve manier na over de invoering en uitvoering Passend Onderwijs, Lokaal PO en het groeidocument.
Mocht je ideeën hebben over hoe Lokaal PO en Passend Onderwijs verder kan ontwikkelen en wil je op een opbouwende manier met ons mee denken dan hoor ik het graag van je en nodig ik je uit voor de volgende klankbordgroep! Maak jezelf even bij ons bekend!
Ps! De klankbordgroep bestaat nu veelal uit intern begeleiders, maar is beslist geen verboden terrein voor directeuren! Integendeel!

‘EXTRA HANDEN IN DE KLAS’
Stof tot meedenken:
Bij Lokaal PO worden we regelmatig geconfronteerd met de kwestie ‘meer handen nodig in de klas’. Dit wordt benoemd als oplossing voor veel. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling binnen de besturen gaande waarbij een flink aantal onderwijsassistenten uit de scholen verdwijnen.

De vraag van Lokaal PO is hierbij als vanzelfsprekend: Wat gaan die extra handen doen? Weten de handen wat precies te doen?
Gaat het om handen die in staat zijn om een groepje leerlingen specifieke begeleiding te geven?
Gaat het om handen die rond een individuele leerling een aantal verzorgende taken oppakken?
Gaat het om handen die in staat zijn om een individuele leerling zo te begeleiden dat deze kan profiteren van het groepsaanbod? (handelingsgericht observeren, pré teaching, remediëring)
Gaat het om meewerkende handen die een leerkracht kunnen laten zien dat een bepaalde aanpak werkt? (modelling, co-teaching)
Gaat het om extra handen die de leerkracht overnemen, zodat deze met een of meer leerlingen specifieke zaken kan doorwerken?
Gaat het om handen van een extra leerkracht om een klas (deels) te kunnen opsplitsen?

Het roept een aantal vragen op die het bespreken binnen de school waard zijn:
Hoe organiseren we basisondersteuning in de school? Hebben we de basisondersteuning op orde op onze school? Wat betekent passend onderwijs eigenlijk voor het formatieplaatje van de school? Zetten we externe of interne extra handen in van een ‘zorgstudent/werkstudent/ medewerker Cordaen/ begeleider passend onderwijs/ onderwijsassistent/vrij geroosterde leerkracht’. Maken we bij inzet van bepaalde medewerkers ook maximaal gebruik van de capaciteiten waar die persoon over beschikt?

Tot zover deze update rond de realisatie van passend onderwijs…
Deze brief vindt u ook terug op www.lokaalPO.nl net als alle voorgaande berichten, documenten en gerichte informatie.

Met vriendelijke groet, namens lokaal PO

Annerieke Verkerk

Communicatie LOKAAL PO 24 augustus 2015

Een bericht aan alle scholen van ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West
Onderwerp: Hernieuwde inzet van de ambulant begeleiders als begeleiders passend onderwijs t.b.v. de scholen van Lokaal PO.

In het laatste communicatiebericht vanuit Lokaal PO van 10 juni jl stond informatie over de inzet van menskracht vanuit Lokaal PO, hierbij nogmaals weergegeven.

Inzet menskracht vanuit Lokaal PO
Elke school zal voor een leerling waarbij sprake is van een onderwijsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt een aanvraag doen bij Lokaal PO d.m.v. het groeidocument. Dit geldt dus ook voor leerlingen met een nog geldige indicatie. Er wordt niet langer automatisch een ambulant begeleider aan een school gekoppeld op basis van leerlingen met een nog lopende indicatie (LGF) Concrete beschrijving van de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte kan zo tot concrete passende dienstverlening leiden. En gaat uit van vraaggerichte inzet.

Inmiddels is duidelijk welke medewerkers vanuit het samenwerkingsverband komend jaar aan Lokaal PO worden verbonden. Hun namen zijn:
Lydi Ravensbergen, Marieke Bouber, Fred de Ligt, Fred Baar, Mathilda Bongaardt, Diana van Aalst, Martin Kampers, Marjolijn Robert.
Deze Begeleiders Passend Onderwijs worden tweeledig ingezet, enerzijds inzet bij een concrete ondersteuningsvragen die binnenkomen via het groeidocument, anderzijds inzet op korte vragen in de preventieve context. Elke begeleider passend onderwijs wordt voor die preventieve korte vragen gekoppeld aan een aantal scholen in een vaste regio. Scholen kunnen hen in vroeg stadium betrekken bij zorgelijke situaties, wat preventief handelen zal versterken. Het grootste deel van de tijd van de begeleiders zal uitgaan naar het uitvoeren van de toegekende extra ondersteuning/de arrangementen.
Samen met de Adviseurs Passend Onderwijs Arwen Hesselmann en Rieke Polder zijn zij beschikbaar voor de begeleiding rond deze Passend Onderwijs verandering. Overigens wil dat niet zeggen dat zij alle arrangementen zullen uitvoeren. In een flink aantal situaties zal een school misschien meer gebaat zijn bij andersoortige ondersteuning bv door inzet van een assistent…
In de komende weken nemen de begeleiders passend onderwijs contact op met de scholen die zij toebedeeld hebben gekregen.

Zij maken graag een afspraak met de directeur en intern begeleider, om aldaar of opnieuw kennis te maken, hun rol te verduidelijken en samen met u vast te stellen hoe dit begeleidingscontact goed werkbaar wordt ingevuld… Van belang is hierbij om hen vroegtijdig te betrekken bij kwesties rondom de leerling waar vraagtekens bij zijn ontstaan. Dat kan door bijvoorbeeld eens per zes weken om tafel te gaan met school en ouder/kind adviseur of door de begeleider op vraag bij een leerlingbespreking te nodigen o.i.d.
De begeleiders hebben geen vastgesteld aantal uren meer beschikbaar voor een school. Dat past niet meer bij de maatwerkconstructie die bedoeld is met de invoering van passend onderwijs.
In grote lijn kan een school de aan school gekoppelde begeleider als eerste aanspreekpunt benaderen wanneer het gaat over korte vragen in de preventieve context.
Wanneer het duidelijk is dat het gaat om een arrangement/extra ondersteuning blijven Arwen Hesselmann en Rieke Polder het eerste aanspreekpunt.
We realiseren ons dat de gekozen ondersteuningsstructuur op een school van belang is voor aanvullende inzet van de begeleider passend onderwijs. Daarom zullen de begeleiders ook vragen naar het Schoolondersteuningsplan en doorvragen op de organisatie van de ondersteuning binnen de betreffende school.

Hieronder vindt u de indeling zoals deze in principe is vastgesteld voor schooljaar 2015-2016.

Met vriendelijke groet,
Namens Lokaal PO

Annerieke Verkerk

SCHOOLNAAM WIJK BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS
St. Antonius
De Pool
Saffier (voorheen Aloysius)
CENTRUM Diana van Aalst
St. Catharina
De Rivieren
De Avonturijn
RIVIERENBUURT-PIJP Diana van Aalst
Nautilus
Elout
HOOFDDORPPLEINBUURT- STADIONBUURT Diana van Aalst
De Ark
St. Jozef
BUITENVELDERT Diana van Aalst
Admiraal De Ruyter
St. Jansschool
Dr.J.Th.de Visserschool
WEST (binnen de ring)DE BAARSJES Marieke Bouber
Al Wafa
De Boomgaard
De Springplank
BOS en LOMMER Marieke Bouber
De Bron
Catamaran
Elisabeth Paulus
Dr. Rijk Kramer
De Wereldschool
WESTERPARK Marieke Bouber
De Vlinderboom OUD WEST Fred de Ligt
Bisschop Huibersschool
El Kadisia
Fiep Westendorp
De Mijlpaal
Pro Rege
De Zevensprong
SLOTERVAART Marjolijn Robert
St Henricus
Immanuel
’t Koggeschip
Noordmans
Timotheüs
GEUZENVELD Fred de Ligt
Het Gein
De Regenboog
ZUIDOOST Marjolijn Robert
Het Bovenland
Johannesschool
Prof. Dr. H. Kraemerschool
Odyssee
OSDORP Fred de Ligt 
Ichthus
St Lukas
Atlantis
 OSDORP Marjolijn Robert
St. BarbaraFrankendael (TOS)
Nelson Mandela (voorheen Kraanvogel)
OOST Lydi Ravensbergen
Frankendael
St Lidwina
WATERGRAAFSMEER Lydi Ravensbergen
Insulinde
Valentijn
De Waaier
INDISCHE BUURT-FLEVOPARK Lydi Ravensbergen
Neptunus
Podium
Willibrord
Zuiderzee
Archipel
Poseidon
IJBURG Mathilda Bongaardt
Achthoek
Piet Hein
OOSTELIJK HAVENGEBIED Lydi Ravensbergen
Biënkorf
Wespennest
NOORD (oost 1) Martin Kampers
Capelle NOORD (oost 1) Fred Baar
Mgr. Bekkers
Vijf Sterren
NOORD (oost 2) Fred Baar
Satelliet
Bonkelaar
NOORD (west 1) Fred Baar
Driemaster
Elzenhage
NOORD (west 2) Martin Kampers
Botteloef  NOORD (west 2) Fred Baar
IJsbreker
Rosa
Oranje Nassau
NOORD (IJ oevers) Martin Kampers
Kinderboom  NOORD (IJ oevers) Fred Baar

 

 

Nieuws over verhuizing

Lokaal PO is na een interne verhuizing weer goed bereikbaar. Onze verhuizing naar de nieuwe locatie volgt echter binnenkort. Helaas is nog onduidelijk wanneer de verhuizing plaats zal vinden. Zodra de adresgegevens en telefoonnummer van de nieuwe locatie helder zijn, vindt u dat op deze website. Tot die tijd kunt ons op de bekende manier bereiken. Onder het kopje ‘contact’ vindt u onze contactgegevens.