Maandelijks archief: juli 2016

Communicatie LOKAAL PO 5 juli 2016

Hierbij weer een bericht vanuit Lokaal PO met daarin de nodige informatie. Ook verwijzen we jullie naar onze website www.LokaalPO.nl waar actuele documenten en Thema FAQ’s zijn opgenomen.

In deze brief besteden we aandacht aan:

  • Korte terugblik op het tweede jaar passend onderwijs
  • Pilotscholen 2016/2017
  • Stand van zaken arrangementsaanvragen
  • Overname medewerkers vanuit het SWV Amsterdam-Diemen
  • Vertrek projectleiding en opvolging
  • Bereikbaarheid Lokaal PO rond de zomervakantie

Bijna zomervakantie!
Tijd voor een korte terugblik:
Het tweede jaar van passend onderwijs zit erop. In tegenstelling tot het eerste jaar passend onderwijs, zijn er dit jaar veel arrangementen voor extra ondersteuning aangevraagd. In 2014-2015 zijn er 137 arrangementen gefiatteerd en door de scholen ingezet. In 2015-2016 zijn er tot op heden al 337 arrangementen toegekend. En er zit nog e.e.a. in de pijplijn.
De precieze gegevens worden vanuit de monitoring aan het einde van het schooljaar uitgewerkt en aan de besturen gecommuniceerd.
We kijken terug op een jaar van veel gesprekken, aan de telefoon met de adviseurs, individuele gesprekken met scholen op locatie, met bijeenkomsten van intern begeleider, directeuren of een combinatie ervan. De klankbordgroep is dit jaar in menskracht uitgebreid en heeft een actieve rol opgepakt.
De begeleiders passend onderwijs zijn in dit tweede jaar ingeleend van het samenwerkingsverband, op de meeste scholen worden ze goed gevonden voor tal van vragen en begeleidingen. Soms in de uitvoering van een arrangement, maar meest van tijd op vraag van de scholen betrokken bij korte interventies binnen de school.

Vooruit kijken
In het komende jaar zal er aandacht zijn voor het onderling kennisdelen m.b.t. passend onderwijs thema’s.
Ook gaan een zestal scholen een pilot ‘zelf arrangeren’ vormgeven.
Vanaf1 augustus komen de adviseurs en de begeleiders passend onderwijs formeel in dienst van één van de besturen. ASKO wordt namens de vijf besturen penvoerder voor Lokaal PO, uiteraard met onderliggende gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Na twee jaar passend onderwijs, zal er ook aandacht zijn voor het bijstellen van het School Ondersteuningsprofiel (SOP) aan de hand van een nieuw gezamenlijk format, effect van ingezette ondersteuning, kortom de kwaliteit van passend onderwijs.

Stand van zaken arrangementsaanvragen
In het communicatiebericht van april jl. hebben we jullie gevraagd om de arrangementen/groeidocumenten zoveel mogelijk rond de meivakantie aan te leveren, zodat de adviseurs e.e.a. voor de zomervakantie zouden kunnen afronden. Er is heel hard gewerkt om zelfs de aanvragen die tot half juni binnen kwamen, in behandeling te nemen en zoveel mogelijk in afstemming met de scholen te completeren en te fiatteren.
De aanvragen die vanaf 27 juni zijn binnengekomen kunnen niet meer in behandeling worden genomen, die schuiven door naar het nieuwe schooljaar.

Verandering
Per 1 augustus vertrek ik als projectleider bij Lokaal PO. Ik heb een nieuwe functie geaccepteerd als regiomanager Passend Onderwijs bij het SWV PPO in Rotterdam. Sommigen van jullie zijn daar al wel van op de hoogte.
De besturen buigen zich momenteel samen met het team over de organisatie van de opvolging.
Ik wil jullie bedanken voor de samenwerking van de afgelopen twee jaar. En wens jullie veel wijsheid en betrokkenheid toe bij het begeleiden van de leerlingen die iets meer of iets anders nodig hebben om het onderwijs te volgen.

Bereikbaarheid Lokaal PO
De adviseurs van Lokaal PO zijn tot en met donderdag 14 juli telefonisch bereikbaar. Gedurende de zomervakantie zijn alle medewerkers afwezig.
Op maandag 29 augustus zijn we weer bereikbaar.

Met vriendelijke groet, namens het team van Lokaal PO,
Annerieke Verkerk