Communicatie LOKAAL PO 10 juni 2015

Een bericht aan alle scholen van ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West

Beste directeuren, intern begeleiders en bestuurders,

Inmiddels ronden we het eerste jaar passend onderwijs al bijna weer af… Een jaar van wennen aan nieuwe manieren, nieuwe mensen.. Soms ook het missen van oude gewoontes om als school de ondersteuning rond leerlingen met een specifieke onderwijswijsbehoefte vorm te geven.
Maar met elkaar zetten we flinke stappen en doen we mooie dingen!

Aanvragen extra ondersteuning
Na een wat voorzichtige start komt het aanvragen van arrangementen extra ondersteuning goed op stoom. Scholen weten de weg te vinden. De contacten van scholen met Arwen Hesselmann en Rieke Polder zijn veelvuldig en leiden tot onderbouwde handelingsgerichte arrangementen.

Aanvragen die ondersteuning voor nu en voor na de zomervakantie betreffen, worden financieel in twee periodes gehakt om zo bij de verschillende besturen financieel goed verantwoord te kunnen worden.

Regelmatig ontvangen we een vraag voor de inzet van extra ondersteuning in een groepsaanbod, dat vraagt wat aanpassing van het groeidocument, maar is zeker mogelijk. Kijk op de website www.lokaalpo.nl onder het kopje FAQ voor een uitwerking hierop.

Wanneer je een eerder ingezet arrangement wilt verlengen is dat mogelijk. We vragen je een vervolg te geven op het eerder ingevulde groeidocument. De effecten van het ingezette arrangement worden uit de evaluatie meegenomen en verwerkt in de vervolgaanvraag.

Het type vragen dat lokaal PO bereikt is breed. Het varieert van organisatorische vragen over passend onderwijs, meedenkvragen rond specifieke inzet, begeleiding groeidocument tot crisisinterventie vragen.

Financiën
De niet ingezette gelden bestemd voor ‘extra ondersteuning’ uit het schooljaar 2014-2015 dat op bestuursniveau gereserveerd werd, worden toegevoegd aan het budget extra ondersteuning 2015-2016. Het basisbedrag dat beschikbaar komt voor extra ondersteuning wordt flink verhoogd. De ervaring van 2014-2015 heeft geleid tot uitgangspunt voor 2015-2016 om menskracht en middelen extra ondersteuning op bestuursniveau te reserveren voor aangevraagde arrangementen.
Hierdoor wordt het mogelijk om op maat en/of op ambitie te kunnen ondersteunen, onafhankelijk van schoolgrootte of het aantal leerlingen met ondersteuningsbehoefte. Zowel scholen met een hoge ambitie t.a.v. passend onderwijs of kleine scholen waarop leerlingen met een langdurig en intensieve ondersteuningsvraag onderwijs willen volgen, kunnen dit daardoor ook waarmaken. Scholen hoeven niet langer uit te gaan van een vast bedrag per leerling voor hun school. Uitgangspunt voor de maximale hoogte van de kosten van een arrangement voor een leerling is dat de kosten op jaarbasis niet hoger worden dan de kosten van een SO plaatsing.

De middelen voor basisondersteuning worden net als afgelopen jaar overgeheveld naar de basisscholen, zodat zij hiervoor hun basisondersteuning op orde kunnen brengen, op orde kunnen houden of versterken.
Wanneer er precieze duidelijkheid is vanuit het samenwerkingsverband over de hoogte van de bedragen van basisondersteuning en extra ondersteuning wordt dat aan de besturen gecommuniceerd.

Voor leerlingen met een nog geldige indicatie in 2015-2016 ontvangt de school opnieuw een bedrag (schooldeel) voor deze leerlingen. Deze bedragen kunnen uiteraard voor de leerling worden ingezet, maar mogen ook breder binnen de school worden ingezet uiteraard op voorwaarde dat de LGF leerling er van profiteert. In het geval van specifieke toezeggingen of verwachtingen aan/van ouders raden we u aan de inzet bespreekbaar te maken en te koppelen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Inzet menskracht vanuit Lokaal PO
Elke school zal voor een leerling waarbij sprake is van een onderwijsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt een aanvraag doen bij Lokaal PO d.m.v. het groeidocument. Dit geldt dus ook voor leerlingen met een nog geldige indicatie. Er wordt niet langer automatisch een ambulant begeleider aan een school gekoppeld op basis van leerlingen met een nog lopende indicatie (LGF) Concrete beschrijving van de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte kan zo tot concrete passende dienstverlening leiden. En gaat uit van vraaggerichte inzet.

Inmiddels is duidelijk welke medewerkers vanuit het samenwerkingsverband komend jaar aan Lokaal PO worden verbonden. Hun namen zijn:
Lydi Ravensbergen, Marieke Bouber, Fred van der Ligt, Fred Baar, Mathilda Boogaerdt, Diana van Aalst, Martin Kampers, Marjolijn Robert.
Deze Begeleiders Passend Onderwijs worden tweeledig ingezet, enerzijds inzet bij een concrete ondersteuningsvragen die binnenkomen via het groeidocument, anderzijds inzet op korte vragen in de preventieve context. Elke begeleider passend onderwijs wordt gekoppeld aan een aantal scholen in een vaste regio. Scholen kunnen hen in vroeg stadium betrekken bij zorgelijke situaties, wat preventief handelen zal versterken.
Samen met de Adviseurs Passend Onderwijs Arwen Hesselmann en Rieke Polder zijn zij beschikbaar voor de begeleiding rond deze Passend Onderwijs verandering. Overigens wil dat niet zeggen dat zij alle arrangementen zullen uitvoeren. In een flink aantal situaties zal een school misschien meer gebaat zijn bij andersoortige ondersteuning bv door inzet van een assistent…

Interviews
In de maanden mei/juni waren een aantal afspraken met scholen gemaakt om aan de hand van een vragenlijst te bespreken wat de bevindingen zijn rond ingezette arrangementen. Dit proces heeft enige vertraging opgelopen, we hebben afzeggingen moeten doen omdat één van de twee Adviseurs Arwen Hesselmann een aantal weken wegens ziekte uit de running was. Gelukkig kan zij vanaf komende maandag weer aan het werk! De interviews schuiven we door naar september.

Begeleiding op taal, spraak, gehoor
Voor begeleiding rond leerlingen met taal, spraak of gehoorproblemen kan elke school terecht bij Kentalis of Viertaal, beide begeleidende organisaties vanuit het SO (cluster 2). Hun beider werkwijze is als bijlage bij deze brief toegevoegd en wordt ook vermeld op de website.
Kentalis 2015-2016
VIERTAAL brief scholen POO 15-16-Amsterdam cluster 2 PO

Wijkoverleg
Breng ik het wijkoverleg bij ieder van jullie onder de aandacht. Het is van belang om als wijk in feite te bevorderen dat geen kind buiten de wijk naar school zou hoeven te gaan, met uitzondering van leerlingen die echt op het SO zijn aangewezen. Wanneer een school een zittende of aangemelde leerling niet kan plaatsen omdat de ondersteuningsmogelijkheden van de school niet toereikend zijn, is de eerstvolgende stap dat er binnen de wijk naar een andere school wordt gezocht. Hiervoor is het van belang dat je met alle scholen van een wijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaart voor alle leerlingen in die wijk en dat met elkaar in redelijkheid oplost.

De besturen zijn blij met de organisatie en resultaten van het eerste jaar van passend onderwijs en willen de samenwerking passend onderwijs onder de naam Lokaal PO graag voortzetten en uitbreiden in een tweede projectjaar.
Ze beleggen de opdracht voor het tweede implementatiejaar voor drie dagen per week bij Annerieke Verkerk als projectleider.
De bekostiging van het tweede projectjaar wordt nog grotendeels gedekt door de overgebleven implementatiegelden die ons voor het eerste jaar door het samenwerkingsverband zijn toegekend. Restant van de kosten worden door de besturen gezamenlijk gedragen.

Belangrijkste ontwikkelpunten voor het tweede jaar zijn:
• Verdere vormgeving van het veranderingsproces passend onderwijs;
• Inbedding van de begeleiders passend onderwijs voor de 80 scholen behorend bij Lokaal PO;
• Inventarisatie van beschikbare expertise voor basisondersteuning en extra ondersteuning binnen de besturen; deze toegankelijk maken, verbinden aan de expertise van de begeleiders passend onderwijs en vormgeven aan het bestuurlijk doorbroken delen van expertise;
• Peilen van kwaliteit/resultaten en tevredenheid op ingezette arrangementen.

Tot zover deze update!

Met hartelijk groet, Annerieke Verkerk, Projectleider Lokaal PO