Communicatie LOKAAL PO 29 september 2015

Een bericht aan alle scholen van ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West

EERSTE JAAR PASSEND ONDERWIJS
Inmiddels is passend onderwijs alweer een jaar op streek… De verschillende media brengen het onderwerp uitgebreid voor het voetlicht. Er is onderzoek gedaan naar de bevindingen en effecten van het eerste jaar passend onderwijs. De goede en de minder goede voorbeelden worden breed uitgemeten en ieder heeft er zo zijn of haar mening over. Graag citeer ik Liesbet Tijhaar, directeur van het SWV Amsterdam-Diemen:
“Aan publiciteit over passend onderwijs heeft het de laatste weken niet ontbroken; ontevreden leerkrachten, een groot aantal thuiszitters, scholen die hun zorgplicht niet (zouden) nemen en ga zo maar door. Op de vraag wat ik hiervan vind, antwoord ik steevast dat ik het betreur dat passend onderwijs onder een vergrootglas wordt gelegd en dat er bijna geobsedeerd wordt gekeken naar wat allemaal niet goed loopt of beter kan.
Enerzijds is er met passend onderwijs geen nieuws onder de zon. In Amsterdam en Diemen was het aantal verwijzingen naar het SBO en SO altijd al lager dan het landelijk gemiddelde. Dit duidt er op dat de scholen in Amsterdam en Diemen geleerd hebben om te gaan met diversiteit en zich altijd al (succesvol) hebben ingespannen om leerlingen een plek te bieden en te laten houden binnen het reguliere onderwijs.
Er is binnen ons Samenwerkingsverband voor gekozen om de verantwoordelijkheid voor de basis- en de extra ondersteuning bij de schoolbesturen te beleggen. Wij zijn van mening dat schoolbesturen het beste kunnen beoordelen op welke wijze zij de leerlingen binnen hun scholen kunnen ondersteunen
Ik hoop van harte dat de beleidsmakers en besluitvormers in Den Haag ons de tijd gunnen om Passend onderwijs door te ontwikkelen en tot een succes te maken.”

LEKKER DRUK…
We kunnen concluderen dat de scholen de weg naar Lokaal PO hebben gevonden voor het aanvragen van extra ondersteuning. Op dit moment krijgen we zo’n 12 tot 15 aanvragen per week binnen. Het neemt tijd om deze aanvragen serieus te bekijken en met scholen de feedback door te nemen en te komen tot fiattering van het arrangement. Arwen en Rieke proberen met man en macht om binnen een paar weken de scholen feedback te geven zodat na evt. aanpassing de fiattering snel kan volgen. Feedback wordt veelal telefonisch doorgesproken, wat als gevolg heeft dat we horen dat we niet altijd telefonisch bereikbaar zijn. In zo’n geval kunt u ons ook een mail sturen met de vraag om teruggebeld te worden.
AFGELOPEN SCHOOLJAAR….
In 2014-2015 zijn er door de adviseurs 122 groeidocumenten voor een aanvraag extra ondersteuning binnen gekomen. De beschikbare gelden voor extra ondersteuning zijn niet allemaal uitgegeven aan arrangementen. Bestuurlijk is besloten dat deze middelen toegevoegd worden aan het budget extra ondersteuning dat voor 2015-2016 beschikbaar is.
Naast de inzet van de gevraagde arrangementen zijn er vanuit de 80 scholen van ASKO, ABSA, El Amal, AMOS en KBA nieuw west ook voor een aantal leerlingen een TLV SO of SBO aangevraagd. Het gaat om 55 verwijzingen naar het SO en 24 verwijzingen naar het SBO.

GROEIDOCUMENT
We merken dat het invullen van het Groeidocument de gemoederen aardig bezig houdt. Ik wil daar graag het volgende over zeggen: Het Groeidocument is een stedelijk gekozen, verplicht verantwoordingsdocument, dat het handelingsgericht denken ondersteunt. Het is een door inspectie onderschreven document voor het aanvragen van extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring en voldoet mede aan de verplichting van een OPP. Je hoeft dus niet meerdere documenten naast elkaar in te vullen. Een van de scholen vertelde dat bij elke nieuwe leerling binnen de school waar de leerkracht zich zorgen over maakte, het Groeidocument ingezet wordt en er geen dubbele administratieve handelingen meer ontstonden. Dit invullen leidt niet altijd tot een aanvraag voor extra ondersteuning of naar een TLV aanvraag, maar geeft de leerkracht al in vroeg stadium een beeld over wat de leerling daadwerkelijk nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen en wat de ondersteuningsbehoefte van leerkracht/school daarbij zijn.
Handelingsgericht werken leidt tot resultaat gerichte inzet voor en met de leerling. Bovendien verhoogt het tegelijkertijd de bekwaamheid van de school. Wanneer er bewust handelingsgericht gearrangeerd wordt, mag je verwachten dat het bij afgesproken uitvoering ook daadwerkelijk resultaat oplevert voor leerling en school!

Andersoortige informatie over het Groeidocument:
Er is opnieuw hoopvol gesprek gaande met ParnasSys om de verbinding tussen het LVS en het groeidocument te leggen.
De digitalisering van het groeidocument laat nog even op zich wachten.

FINANCIËN
Dit schooljaar is het laatste jaar van de overgangsmaatregel en dat betekent ook het laatste jaar voor de toekenning van LGF gelden aan de scholen. Overeen gekomen is dat alle leerlingen met een geldige of per 1 augustus verlopen indicatie nog bepalend zijn voor het toekennen van een schooldeel LGF gelden. De bedragen zijn gelijk aan het vorige schooljaar. Achter deze brief vind je een overzicht van de bedragen behorend bij de verschillende indicaties.
Lopende afspraken rond LGF bekostiging zijn:
– Begeleiding en bekostiging van leerlingen met een indicatie voor cluster 1 en 2 zal een en ander via de betreffende expertise centra KENTALIS en VIERTAAL blijven verlopen.
– Indien een leerling waar de overgangsregeling LGF op van toepassing is of van school verandert, moet dat worden gemeld aan het samenwerkingsverband, zowel door de school waar de leerling vertrekt, als door de school die de leerling inschrijft. In dat geval stopt de bekostiging aan het einde van de kalendermaand bij de school van vertrek, en gaat deze in met ingang van de nieuwe kalendermaand bij de ontvangende school. Het maandbedrag is 1/12 van de bovenvermelde tarieven.
– Indien een leerling waar de overgangsmaatregel rugzak op van toepassing is alsnog naar het SBO of SO verwezen wordt, zal een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moeten worden aangevraagd via de onderwijsadviseur. Voor een leerling die nu in het regulier onderwijs zit is oude CvI-indicatie ook niet meer afdoende voor verwijzing naar het speciaal onderwijs. Indien verwijzing naar het SBO plaatsvindt, vervalt de rugzak. Deze wordt dus niet in een SBO-rugzak omgezet.
– Een beperkt aantal scholen heeft indertijd gebruik gemaakt van de toen bestaande mogelijkheid om geen ambulante begeleiding op leerlingen met een rugzakje te laten organiseren, maar de middelen daarvoor over te laten hevelen naar de school en vervolgens de begeleiding, veelal in de vorm van groepsarrangementen, zelf te verzorgen. Om bestaande goede praktijken te kunnen continueren, wordt deze overheveling van middelen waar deze plaatsvond, voortgezet gedurende lopend schooljaar.
De middelen voor basisondersteuning zijn gelijk aan vorig jaar, dit bedrag is vastgesteld op € 110,- per leerling, uitgaande van het leerlingaantal vermeld bij BRON op 1 oktober 2014.
De middelen voor extra ondersteuning bestaan als het ware uit menskracht en financiële middelen. De adviseurs en begeleiders passend onderwijs die voor Lokaal PO werken zijn het menselijk kapitaal. Het bedrag voor extra ondersteuning dat per bestuur bovenschools wordt gereserveerd, is gebaseerd op het bedrag van € 69,- per leerling, ook uitgaande van het leerlingaantal van 1-10-2014. Dit bedrag wordt per bestuur dus verhoogd met het bedrag dat in 2014-2015 niet is besteed.

EN…WAT IS HET EFFECT?
In de weken voorafgaand aan de herfstvakantie zullen een twintigtal scholen (25% van alle scholen Lokaal PO) telefonisch benaderd worden voor een peiling naar het werken met het groeidocument en de effecten van de ingezette ondersteuning op basis van een arrangement. Hierbij wordt ook de kwaliteit van de ondersteunende dienstverlening vanuit Lokaal PO onder de loep genomen. We maken hiervoor gebruik van een vaste vragenlijst, die vooraf zal worden toegestuurd.

KLANKBORDGROEP, WIE?
Zou je het wat vinden om deel te nemen aan de klankbordgroep van Lokaal PO? In deze klankbordgroep zijn verschillende afgevaardigden van de scholen vertegenwoordigd en gezamenlijk denken we op een constructieve manier na over de invoering en uitvoering Passend Onderwijs, Lokaal PO en het groeidocument.
Mocht je ideeën hebben over hoe Lokaal PO en Passend Onderwijs verder kan ontwikkelen en wil je op een opbouwende manier met ons mee denken dan hoor ik het graag van je en nodig ik je uit voor de volgende klankbordgroep! Maak jezelf even bij ons bekend!
Ps! De klankbordgroep bestaat nu veelal uit intern begeleiders, maar is beslist geen verboden terrein voor directeuren! Integendeel!

‘EXTRA HANDEN IN DE KLAS’
Stof tot meedenken:
Bij Lokaal PO worden we regelmatig geconfronteerd met de kwestie ‘meer handen nodig in de klas’. Dit wordt benoemd als oplossing voor veel. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling binnen de besturen gaande waarbij een flink aantal onderwijsassistenten uit de scholen verdwijnen.

De vraag van Lokaal PO is hierbij als vanzelfsprekend: Wat gaan die extra handen doen? Weten de handen wat precies te doen?
Gaat het om handen die in staat zijn om een groepje leerlingen specifieke begeleiding te geven?
Gaat het om handen die rond een individuele leerling een aantal verzorgende taken oppakken?
Gaat het om handen die in staat zijn om een individuele leerling zo te begeleiden dat deze kan profiteren van het groepsaanbod? (handelingsgericht observeren, pré teaching, remediëring)
Gaat het om meewerkende handen die een leerkracht kunnen laten zien dat een bepaalde aanpak werkt? (modelling, co-teaching)
Gaat het om extra handen die de leerkracht overnemen, zodat deze met een of meer leerlingen specifieke zaken kan doorwerken?
Gaat het om handen van een extra leerkracht om een klas (deels) te kunnen opsplitsen?

Het roept een aantal vragen op die het bespreken binnen de school waard zijn:
Hoe organiseren we basisondersteuning in de school? Hebben we de basisondersteuning op orde op onze school? Wat betekent passend onderwijs eigenlijk voor het formatieplaatje van de school? Zetten we externe of interne extra handen in van een ‘zorgstudent/werkstudent/ medewerker Cordaen/ begeleider passend onderwijs/ onderwijsassistent/vrij geroosterde leerkracht’. Maken we bij inzet van bepaalde medewerkers ook maximaal gebruik van de capaciteiten waar die persoon over beschikt?

Tot zover deze update rond de realisatie van passend onderwijs…
Deze brief vindt u ook terug op www.lokaalPO.nl net als alle voorgaande berichten, documenten en gerichte informatie.

Met vriendelijke groet, namens lokaal PO

Annerieke Verkerk