Communicatie LOKAAL PO maart 2016

Hierbij weer een lange brief vanuit Lokaal PO met daarin de nodige informatie. Ook verwijzen we jullie naar onze website www.LokaalPO.nl waar actuele documenten en FAQ’s zijn opgenomen.
In deze brief besteden we aandacht aan:
 Digitalisering van het Groeidocument
 Versnelling in behandeling en fiattering extra ondersteuning
 Leerlingen met een aflopende LGF
 FAQ’s op de website
 Handelingsgericht arrangeren
 Rol van de begeleiders passend onderwijs
 Ontmoetingen per bestuur
 Bestuurlijke afspraken passend onderwijs
 Informatie vanuit het SWV m.b.t. het School Ondersteuningsprofiel en het wijkgericht werken

Digitalisering van het Groeidocument
In de afgelopen weken is er volop gelegenheid geweest om de bijeenkomsten bij te wonen van het SWV Amsterdam-Diemen waar de digitalisering van het Groeidocument werd toegelicht. Dit is ook het tijdstip geweest dat de adviseurs en begeleiders van Lokaal PO hier kennis van hebben kunnen nemen. Binnenkort ontvangen de scholen de link en wachtwoorden waardoor het in principe mogelijk is om vanaf dan digitaal een TLV of extra ondersteuning aan te vragen.
Lokaal PO houdt op verzoek van de bestuurders allerlei monitorgegevens bij m.b.t. de arrangementen. Wij hebben even wat tijd nodig om onze monitoring en werkprocessen af te stemmen op deze digitale werkwijze. Binnenkort laten we jullie weten wat het gebruik van de digitale versie betekent voor de aanvragen extra ondersteuning, voor en na de zomervakantie. Tot die tijd voldoet de Wordversie nog prima…

Geen wachttijd
We willen jullie graag even laten weten dat er sinds half februari 2016 van onze kant geen wachttijd bij het in behandeling nemen van arrangementsaanvragen meer is.
De ontstane achterstand is ingelopen. Wel is de tijdsinvestering per aanvraag voor fiattering van een arrangement sterk wisselend en afhankelijk van de compleetheid en mate van heldere handelingsgerichtheid van het ingevulde groeidocument. Dit wil niet zeggen dat fiattering altijd binnen een week/twee weken gerealiseerd is. Vaak wel! Over het algemeen telt natuurlijk dat een compleet groeidocument, duidelijk haalbare doelen gekoppeld aan de gevraagde ondersteuning en de handtekening van ouders versnellend werkt.

LGF
De overgangsmaatregel voor LGF leerlingen loopt binnenkort af. Uit de formulieren rond LGF die we van de scholen hebben teruggekregen kregen we aardig zicht over de huidige inzet rond deze leerlingen en een beeld over hoeveel én welke leerlingen ook volgend jaar op specifieke onderdelen ondersteuning nodig hebben. Sommige scholen zijn al gestart met het groeidocument om de onderwijsbehoefte en de benodigde ondersteuning voor het komende schooljaar goed in beeld te hebben. De begeleiders passend onderwijs kunnen hier door de school op vraag bij betrokken worden. Ook bemerken we dat een aantal leerlingen dusdanig heeft geprofiteerd van het gebodene, dat het niet per definitie meer hoeft te leiden tot een arrangement in het volgende schooljaar. Passend onderwijs is bedoeld om maatwerk te kunnen bieden aan individuele leerlingen met een specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoefte. Er is geen sprake meer van standaard vaste ondersteuning gedurende drie jaar, wel van een passende inzet die klopt bij de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte van de leerling en de school.
Voor de leerlingen waarvan duidelijk is dat zij ook in het nieuwe jaar extra ondersteuning nodig hebben, kun je alvast een Groeidocument invullen. Omdat we een piek verwachten vanaf april tot de zomer, raden we je aan om deze voor de meivakantie aan te leveren bij Lokaal PO. Wij zullen ons uiterste best doen om voor de zomervakantie alles te lezen, van feedback te voorzien en te fiatteren.

FAQ’s op website
Vragen die veel voorkomen vertalen we in een FAQ die je kunt vinden op onze website.
http://lokaalpo.com/?page_id=28
Op dit moment vind je daar nieuwe informatie over:
• Nieuwkomersonderwijs en relatie passend onderwijs
• Richtlijn uurtarief externe inzet
• Extra handen in de klas
• Aanpassing in de FAQ rond dyslexie
• Dyscalculie
• Rol begeleiders passend onderwijs
Deze lijst van vragen en antwoorden wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet!

HG arrangeren
Samen met Noelle Pameijer hebben de medewerkers zich verdiept in de betekenis van handelingsgericht arrangeren… Daar waar we jullie in bijeenkomsten of aan telefoon hebben ‘ontmoet’ hebben we dit al met jullie gedeeld. We hebben de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken uitgewerkt door onderliggende helpende vragen te formuleren die je elkaar kunt stellen wanneer een leerling behoefte heeft aan meer/anders dan wat je in je school al kunt bieden: de bril waarmee we naar een groeidocument kijken.
Deze ‘bril’ vind je onder de te downloaden documenten op de website. http://lokaalpo.com/lokaalpo.com/wp-content/uploads/2014/11/HandelingsGericht-Arrangeren-januari-2016.pdf
Het gaat om een uitwerking van de 7 uitgangspunten van Handelingsgericht Werken :
• Doelgericht werken en handelen
• Onderwijsbehoeften van de leerling
• Ondersteuningsbehoefte van ouders en school
• Wisselwerking en afstemming
• Benutten van het positieve
• Samenwerking
• Systematiek en transparantie

Rol Begeleiders passend onderwijs
Voor veel scholen is de rol van de begeleiders passend onderwijs nog wat onduidelijk. Daarom nog wat toelichting:
De begeleiders passend onderwijs hebben een tweeledige taakinhoud.
• Elke begeleider passend onderwijs is voor korte vragen gekoppeld aan een aantal scholen in een vaste regio. Scholen kunnen hen in vroeg stadium betrekken bij zorgelijke situaties, wat preventief handelen zal versterken. Van belang is hierbij om hen vroegtijdig te betrekken bij kwesties rondom de leerling waar vraagtekens bij zijn ontstaan. Denk hierbij aan aanwezigheid bij ZBO, partneroverleg met de intern begeleider en/of de ouder kind adviseur, meedenken over /observeren van leerlingen, samen met de leerkracht (en/of de intern begeleider) de onderwijsbehoefte in kaart brengen t.b.v. een arrangement, korte handelingsgerichte interventies voor de leerling, aanwezigheid als extern expert bij een oudergesprek. Wanneer de vraag van een school niet linkt aan de ervaring/expertise van de gekoppelde begeleider, kan een collega ‘ingevlogen’ worden.
• Daarnaast worden zij ingezet op de uitvoering van arrangementen. Elke begeleider heeft eigen specifieke expertise. Dat betekent dat de inzet op arrangementen niet per definitie op de eigen scholen wordt uitgevoerd. Deze arrangementen zijn heel divers: ze variëren van leerlingbegeleiding gericht op het profiteren van het onderwijsaanbod (bv. handleiding voor jezelf, ik ben speciaal, leren plannen) leerkrachtbegeleiding ( bv. interactie leerling-leerkracht, omgang met gedragsproblemen, begeleiding van taak-werkhouding, overgang van PO naar VO) , meedenken over eigen leerlijn voor ML of ZML leerlingen, tot aan systemische begeleiding op schoolniveau (bv. wat is nodig om als school beter te leren inspelen op gedragsproblematiek of bv een workshop op een bepaald thema)

De begeleiders hebben geen vooraf vastgesteld aantal uren beschikbaar voor een school. Dat past niet bij de maatwerkconstructie die bedoeld is met de invoering van passend onderwijs.
De ervaring leert ons, dat daar waar de school een duidelijke vraag heeft aan de begeleider, de uitvoering van werkzaamheden ook helderder wordt en de tevredenheid over de dienstverlening stijgt…

Ontmoetingen per bestuur
In de periode van februari tot en met mei is er een aantal ontmoetingen gepland tussen directeuren / IB’rs en de medewerkers van Lokaal PO. Aanleiding hiervoor zijn de bevindingen van de kwaliteitspeiling in november 2015 (zie bevindingen/trends op de website) en de monitorgegevens op het aantal arrangementen, die per bestuur nogal verschillend waren.
Per bestuur kennen deze gesprekken eigen aandachtspunten. De bijeenkomsten worden dan ook voorbereid door een groepje waar verschillende disciplines bij betrokken zijn. Leidraad is veelal de vraag ‘hoe werken we samen aan het realiseren van goede ondersteuning voor leerling en school’.
De bijeenkomsten bij KBA nieuw west, El Amal en ABSA hebben inmiddels plaatsgevonden en worden als geslaagd benoemd.

Bestuurlijke afspraken
• De vijf besturen verbinden zich opnieuw voor twee jaar aan elkaar om gezamenlijk passend onderwijs te organiseren en verder te ontwikkelen. De organisatie van nu hoeft niet persé de organisatie van later te zijn of te blijven. Andere vormen (binnen wettelijk kader en Amsterdamse afspraken) kunnen hier een plaats krijgen.
• In het kader daarvan gaan vanaf augustus 2016 6 basisscholen starten als pilotschool, waarbij zij het proces van zelf-arrangeren ter hand nemen binnen wettelijk kader en Amsterdamse afspraken. De adviseurs van Lokaal PO kunnen als back-up fungeren. Vanuit AMOS en ASKO worden twee scholen als pilotschool aangedragen, ABSA en KBA kiezen elk één school. Voor de zomer wordt in een projectgroep het kader voor de pilot ontwikkeld.
• De besturen zien graag dat er vormen ontstaan waarbij er bestuur-doorbroken kennis gedeeld kan worden. Incidenteel gebeurt dat al bij enkele scholen.
• De besturen bepalen een vorm waarin de (nu nog gedetacheerde) medewerkers van het SWV (de begeleiders en de adviseurs passend onderwijs) per1 augustus overgenomen worden en waar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gedragen wordt. Hiermee voldoen de besturen aan de stedelijke verplichting en borgen we de benodigde expertise binnen de eigen organisatie.

Vanuit het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen
SOP format: Er wordt binnen het landelijk kader én conform afspraken in het ondersteuningsplan/werkplan van het Samenwerkingsverband op dit moment gewerkt aan een gezamenlijk format voor het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
De verwachting is dat het begin schooljaar door de scholen gebruikt kan gaan worden. Meer informatie volgt… Het advies is te wachten op het nieuwe format met evalueren en bijstellen van je huidige SOP.

Wijkgericht werken: Het bestuur van het Samenwerkingsverband heeft een besluit genomen om het wijkoverleg te versterken. Uitwerking en informatie van dit besluit volgt vanuit het SWV.
Met vriendelijke groet, namens Lokaal PO,
Annerieke Verkerk